Aktuality

30. január 19

Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá zaviedla novú povinnosť pre zamestnávateľov. Každý zamestnávateľ je v súčasnosti povinný oznámiť všetky voľné pracovné miesta a ich charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza.

30. január 19

Od 01.01.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorou sa od zavedú opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie príchodu pracovníkov z tretích krajín na Slovensko.