Aktuality

06. september 17

Dňa 16.8.2017 schválila vláda SR novelu Obchodného zákonníka predloženú podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti L. Žitňanskou. Novela rieši problematiku nepoctivých fúzií obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti tzv. „bielym koňom“. Novela nadobúda účinnosť 1.1.2018.

01. august 17

Od 1.7.2017 je účinná novela Správneho poriadku, ktorá zásadne mení režim doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi. Novela zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.