Aktuality

01. august 17

Od 1.7.2017 je účinná novela Správneho poriadku, ktorá zásadne mení režim doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi. Novela zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

20. jún 17

Ministerstvo Spravodlivosti SR pripravilo začiatkom apríla 2017 novelu Obchodného zákonníka, ktorá je v súčasnosti v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Novela sa zameriava na nepoctivé, resp. účelové fúzie obchodných spoločností, ktorým dochádza k poškodzovaniu veriteľov.