Legal News 01/2019
streda, 30. január 2019

Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá zaviedla novú povinnosť pre zamestnávateľov. Každý zamestnávateľ je v súčasnosti povinný oznámiť všetky voľné pracovné miesta a ich charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. Novú oznamovaciu povinnosť zamestnávatelia môžu splniť tiež bezplatným zverejnením na portáli www.istp.sk, ktorý prevádzkuje samotné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo môžu zamestnávatelia využiť spoplatnené služby portálov profesia.sk alebo kariera.sk. Sankcia za nesplnenie tejto povinnosti je stanovená do výšky 300,- EUR.
Od 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorým sa zriaďuje register mimovládnych neziskových organizácií, do ktorého sa budú zapisovať nadácie, neziskové organizácie poskytujúce, všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, organizácie s medzinárodným prvkom. Register sa bude deliť na verejnú a neverejnú časť, pričom správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Od 1.1.2019 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy, ktorá predstavuje sumu vo výške 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu vo výške 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Súčasne nadobudlo účinnosť aj opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku, ktorá je určená vo výške 220,70 eura. Od 1.1.roku 2019 bude suma prídavku na dieťa bude 24,34 eura a príplatku k prídavku na dieťa 11,41 eura.
Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela autorského zákona, novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach ako aj novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o úžitkových vzoroch.
V súčasnosti sa nachádza v legislatívnom procese navrhovaná zmena Obchodného zákonníka, ktorú predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Novela má za cieľ odstrániť problémy týkajúce sa cezhraničného investovania alebo pri účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Novela ma taktiež za cieľ upraviť a zjednodušiť prenos informácií o akcionároch v rámci investičnej reťaze sprostredkovateľov takým spôsobom, ktorý zefektívni výkon práv akcionárov na valnom zhromaždení verejnej akciovej spoločnosti. Novela sa taktiež zameriava na efektívnejšie zapojenie predovšetkým inštitucionálnych investorov a správcov aktív do rozhodovacích procesov vo verejnej akciovej spoločnosti. Zmeny sa dotknú aj odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti, a to v súvislosti so schválením pravidiel odmeňovania na valnom zhromaždení a v súvislosti s prerokovaním správy o odmeňovaní na valnom zhromaždení.