Legal News 02/2019
štvrtok, 30. máj 2019

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky opätovne schválili dňa 29.1.2019 nový zákon o hazardných hrách, vrátený Andrejom Kiskom. Nový zákon zavádza novinky v oblasti ochrany hráčov. Zvyšuje sa minimálny počet výherných prístrojov v prevádzke na 15 kusov a obmedzujú sa prevádzkové hodiny herní s tým, že v čase od 3:00 do 10:00 bude hranie zakázané. Rozširujú sa tiež kompetencie obcí, ktoré budú môcť počas určitého počtu dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Zákonom sa tiež rozširuje okruh osôb so zákazom hrania hazardných hier. Zákon nadobudne účinnosť 1. júna 2019.


Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky  schválili dňa 5.2.2019 návrh zákona o ochrane oznamovateľove s potravinami. Cieľom schváleného zákona je najmä precizovanie aktuálnych ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, posilnenie postavenia kontrolórov a zefektívnenie kontroly zavedením samostatného kontrolného procesu. Zákon obsahuje aj nové ustanovenia upravujúce neprimerané podmienky, zavádza sa generálna klauzula neprimeranej podmienky a dovoľuje podávať anonymné podnety na možné porušenie zákona. Zákon zavádza novinku, na základe musí byť v reklamných letákoch zastúpenie slovenských potravín aspoň 50  percent. Zákon nadobudne účinnosť 1. apríla 2019.


Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky  schválili dňa 5.2.2019 návrh novely zákona o dráhach, ktorá prevzala európske smernice o železničnej doprave. Európske smernice prenášajú rozsiahlu časť kompetencií, ktoré doteraz mali vnútroštátne bezpečnostné orgány, na Železničnú agentúru Európskej únie, a to pri vydávaní povolenia na uvedenie na trh železničných vozidiel a bezpečnostného osvedčenia. Zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2019.


Dňa 1. februára 2019 nadobudol  účinnosť nový zákon o dani z príjmov, ktorá sa dotýka zmien týkajúcich sa rozhodovania o anonymných podaniach. Zákon ustanovuje aké podanie sa považuje za anonymné podanie, pričom upravuje zmeny v postupe pri vybavovaní anonymného podania.
Dňa 1. februára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, novela zákona o obecnom zriadení ako aj novela zákona o Policajnom zbore.