Legal News 03/2018
štvrtok, 29. marec 2018

V súčasnosti je vo fáze prípravy novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je  zlepšenie a zjednodušenie procesu verejného obstarávania, ďalej úprava ukladania sankcií za správne delikty, úprava inštitútu zmeny zmluvy. Predkladané zmeny sa zaoberajú možnosťou vypustenia dvojobálkového prekladania ponúk, úpravou finančného limitu, celkovej pôsobnosti zákona, zefektívnenie zadávania podlimitných zákaziek, zrušenie povinnosti prikladania príloh k námietkam a pod. Pripomienkové konanie k novele zákona sa predpokladá na mesiac apríl 2018.
Národná rada SR schválila dňa 14.03.2018 návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Cieľom návrhu zákona je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie, s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona. Nový zákon upravuje problematiku v súvislosti s cestnými vozidlami ako schvaľovanie, prevádzka, kontroly technického stavu, ale aj doklady vozidiel technickej služby na úseku prevádzky vozidiel v pôsobnosti orgánov verejnej správy a zodpovednosti za porušenie povinnosti.

Dňa  21. februára 2018 schválila vláda  novelu zákona č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon, ktorá sa týka trestných činov spojených s terorizmom. Novela reaguje na bezpečnostnú situáciu v Európe, pričom novela zavádza prísnejšie trestanie páchateľov. Pri spáchaní teroristického útoku s použitím výbušniny či chemických zbraní, bude hroziť páchateľovi trest 25 rokov odňatia slobody až doživotie. Za niektoré formy účasti páchateľov na terorizme hrozí odňatie slobody na sedem až pätnásť rokov. Novela by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1. júla 2018.

Dňa 08.03.2018 nadobudol platnosť zákon č. 63/2018, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Zmeny:
• Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok: zmena sadzby zo súčasných 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 % priemerného zárobku zamestnanca
• Zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % sumy minimálnej mzdy za hodinu na 40 % sumy minimálnej mzdy za hodinu
• Zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu – minimálne 50 % minimálnej mzdy
• Zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu - minimálne 100 % minimálnej mzdy za hodinu
Prechodné ustanovenia od 01.05.2018-30.04.2019:
• Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu - minimálne 25 % minimálnej mzdy
• Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu - minimálne 50 % minimálnej mzdy za hodinu
• Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu - minimálne 30 % minimálnej mzdy za hodinu