Legal News 03/2019
štvrtok, 30. máj 2019

Dňa 1. marca 2019 nadobudol  účinnosť nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Whistleblowing), týkajúci sa ochrany poskytovanej oznamovateľom, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahom v súvislosti s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti. Uvedený zákon rozumie pod protispoločenskou činnosťou nielen trestné činy, za ktoré je ustanovený trest odňatia slobody s hornou sadzbou prevyšujúcou tri roky, ale aj správny delikt, v prípade ktorého možno udeliť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000,- EUR. Zákon zároveň vymedzuje rozdiel medzi oznámením a kvalifikovaným oznámením, pričom kvalifikované oznámenie definuje ako oznámenie, ktoré môže prispieť k objasneniu  vyššie spomenutej závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu a usvedčeniu páchateľa. Uvedeným predpisom sa zároveň upravuje poskytnutie ochrany oznamovateľom, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, ako aj zriadenie a postavenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“). Práve na dosiahnutie cieľov zákona oproti predošlej právnej úprave (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti) majú pomôcť nasledujúce inštitúty:
-zriadenie úradu na ochranu oznamovateľov ako nezávislého  štátneho orgánu s celoštátnou pôsobnosťou a vytvorenie mechanizmu kreovania predsedu úradu, ktorého bude voliť a menovať Národná rada Slovenskej republiky.

Zákon ďalej rozlišuje poskytnutie ochrany oznamovateľom  v rámci trestného konania, a to formou podania žiadosti prokurátorovi, a poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte, formou podania žiadosti orgánu verejnej moci. Zároveň popisuje systém preverovania oznámení u zamestnávateľa, ako aj možnosť udeľovania odmien v prípade kvalifikovaného oznámenia oznamovateľom či správnych deliktov v prípade porušenia povinnosti zamestnávateľom, a to novovytvoreným úradom. 


Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o advokácii a živnostenského zákona týkajúca sa poskytovania právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Uvedená novela ustanovuje podmienky poskytovania právnej pomoci, postup fyzických osôb a príslušných orgánov v konaní o nároku na priznanie právnej pomoci, ako aj inštitucionálne zabezpečenie poskytovania právnej pomoci, a to zriadenie Centra právnej pomoci.


Dňa 11. februára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorou boli vypustené ustanovenia týkajúce sa postupu pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, a to predovšetkým zrušenie obmedzenia prevodu poľnohospodárskeho pozemku tzv. ponukovým konaním vo verejne prístupnom registri. 


Dňa 11 februára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o ochrane pamiatkového fondu, ako aj novela zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.