Legal News 04/2018
štvrtok, 17. máj 2018

V súčasnosti sa nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania novela zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a novela zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. Cieľom zmeny právnej úpravy je nastavenie vyššej miery transparentnosti, regulácia výšky odkupnej hodnoty v životnom poistení, úprava spôsobu výpočtu ročných príspevkov pre samostatných finančných agentov a zaviesť by sa mala maximálna výška odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo na aprílové rokovanie vlády Slovenskej návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Opatrenia by sa mali realizovať v dvoch fázach, pričom sa predpokladá predloženie predmetných návrhov právnej úpravy pokiaľ ide o navrhované opatrenia v prvej fáze do 31. decembra 2018. Opatrenia sa majú zamerať na nasledovné oblasti:
1. efektívna oprava neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a prijatie opatrení zameraných na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti,
2. elektronizácia procesov súvisiacich s registráciou údajov v obchodnom registri zavedením výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis, zmenu a  výmaz údajov z obchodného registra na súd a úplná elektronizácia zbierky listín,
3. efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami ako predpoklad pre právnu záväznosť údajov o zapísaných osobách na internete
4. odbremenenie registrových súdov od registračnej agendy presunom jej významnej časti na externých registrátorov,
5. optimalizácia sústavy registrových súdov.
Dňa 01.05.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení. V snahe uľahčiť mobilitu zamestnancov medzi členskými štátmi, ako aj v záujme zlepšenia prevoditeľnosti dôchodkových úspor zamestnancov sa v rámci doplnkového dôchodkového sporenia na Slovensku zavádza možnosť a podmienky individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému doplnkového dôchodkového sporenia do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti v prípade, ak skončí vykonávanie zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky a odchádza pracovať do iného členského štátu. Niektoré články novely nadobúdajú účinnosť až 01.01.2019.