Legal News 04/2019
štvrtok, 30. máj 2019

Od 1.4.2019 je účinný nový zákon o finančnej správe. Táto legislatíva zjednocuje kompetencie orgánov finančnej správy z viacerých doterajších zákonov. Výsledkom jednotnej legislatívy by mali byť okrem iného vyššie platy pre pracovníkov finančnej správy, ako aj transformácia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. Ozbrojení pracovníci finančnej správy budú spadať do sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, ako je to v súčasnosti v prípade colníkov.


Od 1.4.2019 je účinná novela zákona o cestnej doprave, ktorou sa ruší povinnosť odbornej spôsobilosti v taxislužbe ku koncesii v taxislužbe; pôvodne odborná spôsobilosť skúškou. Ďalej sa ruší povinnosť skúšky na preukaz vodiča v taxislužbe; preukaz vodiča je povinný s novými  podmienkami. Tiež sa ruší podmienka finančnej spoľahlivosti dopravcu v taxislužbe 1000 EUR na vozidlo. Novinkou je že sa zavádza definícia prevádzkovania dispečingu.

Od 1.4.2019 je účinná novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa ruší zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov, keďže strategickým hospodárskym záujmom Slovenskej republiky je zabezpečiť vlastnú potravinovú sebestačnosť, respektíve sa k tejto potravinovej sebestačnosti čo najviac priblížiť.


Od 1.5.2019 je účinný nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Zákon zakazuje neprimerané podmienky, a to vo fáze požadovania,  dohodnutia alebo uplatňovania. Neprimeranou podmienkou je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie účastníka obchodného vzťahu za zákonom špecifikované úkony. Ďalej, zastúpenie slovenských potravín v letákoch by malo byť minimálne 50 percent. Zákon posilňuje postavenie kontrolórov a zefektívňuje kontrolu zavedením samostatného kontrolného procesu.


Od 20.4.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorou sa mení a dopĺňa aj zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Táto novela sa týka definície výrobcu, databázy únie, ďalej jedinečného identifikátora a niektorých prechodných ustanovení.


Od 1.4.2019 je účinný nový zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe. Pomoc je určená pre podnikateľov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe a bude poskytovaná formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov (pôjde o konkrétne minerálne oleje spotrebované v poľnohospodárskej prvovýrobe a stanovené podľa kódu kombinovanej nomenklatúry). Cieľ zákona je účelovo znížiť náklady na nákup minerálneho oleja bez zbytočnej administratívnej záťaže. Mechanizmus poskytovania pomoci je založený na systéme vyzvania na predkladanie žiadostí o pomoc, pričom žiadosť sa predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Pomoc je stanovená vo výške 0,347 eur/l minerálneho oleja a vo výzve bude stanovený normatív spotreby.