Legal News 05/2019
štvrtok, 30. máj 2019

Od 1.5.2019 nadobúda účinnosť časť novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá predstavuje druhú fázu zvyšovania príplatkov. Nová výška príplatkov od 1.5.2019 sa týka zamestnancov zamestnaných trvalom pracovnom pomere alebo na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu od 1.5.12019  popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu. Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za každú hodinu. Zmena sa dotýka aj príplatku za nočnú prácu, pričom od 1.5.2019 patrí zamestnancovi príplatok vo výške 40 % minimálnej mzdy za hodinu, v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu je výška príplatku 50 % minimálnej mzdy za hodinu. S účinnosťou od 1.5.2019 patrí teda zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,1956 eura za hodinu. Pri rizikovej práci patrí s účinnosťou od 1.5.2019 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,4945 eura za hodinu. Novela v tejto súvislosti upravuje aj prípady kedy je možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a  stanovuje jeho minimálnu výšku. 


V súčasnosti sa nachádza v legislatívnom procese novela zákona č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora. Novela systémovo rieši ochranu osobných údajov vo verifikačných dokumentoch (rodné čísla). Novela ďalej precizuje usmernenia v konaniach o kvalifikovaných podnetoch. Novela taktiež zavádza diskvalifikačnú lehotu po výmaze firmy z registra, pričom upravuje, že vymazaná firma sa môže zapísať do registra až po troch rokoch.


Dňa 13.5.2019 schválili poslanci Národnej rady SR novelu Obchodného zákonníka, ktorá odstraňuje existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní a pri účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Novela prináša aj novú úpravu v súvislosti s obchodnými transakciami so spriaznenými osobami. Novela nadobúda účinnosť od 1.7.2019, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 3.9.2020.


Dňa 10.05.2019 schválili poslanci Národnej rady SR novelu zákona o cestnej doprave. Novela má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenia podľa skúseností z aplikačnej praxe napríklad ustanovenia o dopravnej obslužnosti územia. Novela má nadobudnúť účinnosť dňa 30.6.2019.


Dňa 10.05.2019 schválili poslanci Národnej rady SR novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Novela sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazného konania za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta. Novela ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výberu úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov o vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. Novela nadobúda účinnosť nadobúda účinnosť 1.7. 2019.