Legal News 06/2019
streda, 26. jún 2019

Novelou zákona o Environmentálnom fonde sa od 26.04.2019 rozšírili možnosti poskytovania prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ako aj na podporné programové aktivity zamerané na plnenie činností uvedených v tomto zákone, ku ktorým dochádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd alebo v inom chránenom území. Finančná podpora takýchto aktivít sa má orientovať na obce ako základné jednotky územnej samosprávy, ktoré budú o prostriedky Environmentálneho fondu môcť žiadať individuálne alebo kolektívne vo forme záujmového združenia obcí.

Od 1. mája 2019 začal byť účinný zákon o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý reguluje nielen prevádzku a bezpečnosť, ale obsahuje aj pravidlá aj pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovania a prípravy budovania IT, ako aj monitoringu a kontroly. Zákon upravuje aj povinnosti vo vzťahu k dodávateľom a dodávkam IT, napríklad povinnosť posudzovania alternatív pri príprave veľkých projektov a manažovanie ich dodávky.

Novelou zákona o ozbrojených silách SR od 1. mája 2019 dochádza k zákazu neoprávneného používania označenia ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenskej rovnošaty, identifikačnej karty a definíciu prislúchajúcich priestupkov a sankcií ako dôsledku za porušenie predmetného zákazu. Zákon taktiež upravuje príslušnosť Vojenskej polície na objasňovanie priestupkov a ich prejednávanie v blokovom konaní.

Novelou zákona o štátnych symboloch sa od 15.05.2019 používanie štátnych symbolov vzťahuje aj na ich používanie v elektronickej komunikácii a na ich vyobrazovanie v digitálnej podobe. Štátna hymna iného štátu sa hrá, iba ak je prítomná jeho oficiálna delegácia. Športová reprezentácia Slovenskej republiky používa štátny znak na významnej súťaži, vrátane prípravy na túto súťaž, pričom iné grafické prvky športového odevu s výnimkou štartovného čísla nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku. Znamenie štátneho znaku požíva rovnakú ochranu ako štátne symboly Slovenskej republiky. Fyzické osoby i právnické osoby môžu používať národný symbol; jeho použitie však musí byť dôstojné. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udeľuje fyzickým osobám a právnickým osobám súhlas s používaním štátnych symbolov a národného symbolu. Okresný úrad môže uložiť za porušenie zákona pokutu právnickej osobe do 7 000 eur.

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve zriaďuje od 1. júna 2019 nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, teda na neodkladnú prepravu pacienta, ktorého zdravotný stav si vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas jeho prepravy, a to predovšetkým medzi zdravotníckymi zariadeniami. Zároveň sa zriaďuje nový typ zdravotníckeho zariadenia, a to ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na prepravu osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu tejto osobe.