Legal News 07/2018
štvrtok, 19. júl 2018

V pripomienkovom konaní sa v súčasnosti nachádza návrh novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Novela by mala zaviesť povinnosť pre podnikateľov používať na účely evidencie prijatých tržieb registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude súčasne prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa. Takýmto systémom bude umožnená integrácia on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, pričom systém umožní zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v offline režime. Výhody pre podnikateľov sa budú týkať zníženej administratívnej záťaže pri obstarávaní hardveru, zníženie nákladov pri prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie. Systém taktiež umožní zákazníkom overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase. Získané dáta budú zároveň slúžiť aj na účely daňovej kontroly. Navrhovaná účinnosť je stanovená na 01.03.2019, okrem niektorých ustanovení, ktorých účinnosť sa navrhuje od 01.07.2019.
Od 01.07.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 201/2008 o náhradnom výživnom. Cieľom je zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné. Novela zavádza povinnosť za akých okolností, v akom čase a v akej výške bude poberateľ náhradného výživného musieť vrátiť preddavkovo vyplatené náhradné výživné v prípade dobrovoľného plnenia povinnou osobou alebo v prípade vymoženia výživného v exekučnom konaní. Novela taktiež vymedzuje situácie, pri ktorých nárok na náhradné výživné nevznikne. Zámerom novely je taktiež odstrániť existujúcu administratívnu náročnosť a zefektívniť správne konanie o náhradnom výživnom. Výhodou novely je aj zrušenie povinnosti žiadateľov preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe, alebo skutočnosti, ku ktorým môže platiteľ získať prístup z informačného systému verejnej správy.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo v júli do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 56/2012 o cestnej doprave, ktorá má vytvoriť výhodnejšie podmienky na podnikanie a zároveň prijať opatrenia na zamedzenie nelegálnej činnosti taxislužieb. Novela reflektuje aj na nové trendy a elektronizáciu týkajúcu sa využívania služieb ako Hopin, Uber, Taxify a pod. Novela nastavuje a zjednodušuje podmienky tak, aby sa čo najviac eliminoval nelegálny spôsob podnikania v taxislužbe. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci komplexnej úpravy navrhlo aj novú definíciu dispečingu, pod ktorým sa bude rozumieť sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom. Účinnosť novely zákona o cestnej doprave je stanovená na 01.04.2019.