Legal News 07/2019
utorok, 27. august 2019

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala dňa 10.7.2019 zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stará exekúcia sa zo zákona zastaví, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Ministerstvo spravodlivosti SR uvádza, že cieľom zákona je poskytnúť efektívne riešenie aktuálneho problému dlhodobého vedenia tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií ex lege zabezpečí rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní, v dôsledku čoho sa zefektívni aj vymáhanie pohľadávok pre veriteľov. Ministerstvo spravodlivosti SR tak chce poskytnúť pomoc občanom, voči ktorým sú dlhodobo vedené staré exekučné konania a v dôsledku ktorých sa ocitli v dlhovej pasci. Oprávnený môže podľa návrhu zákona podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie. Zákon nadobúda účinnosť 1.1.2020.
Dňa 27.6.2019 schválila Národná rada SR novelu zákona o partneroch verejného sektora. Schválená novela nadobúda účinnosť s výnimkou niektorých ustanovení dňa 1.9.2019. Novela reaguje na aplikačné problémy, ktoré vznikli v praxi počas účinnosti zákona, v dôsledku čoho novela precizuje a upravuje jednotlivé časti tak aby sa zužovali možnosti obchádzať zákon. Novela tak primárne precizuje vymedzenie verejného sektora a definuje nový pojem - verejný podnik. K sprísneniu právnej úpravy dochádza v oblasti sankcií ako aj pri súdnom konaní o overení pravdivosti údajov o končenom užívateľovi výhod. Novela v neposlednom rade zjednodušuje proces verifikácie a registrácie konečných užívateľov výhod, pričom novela umožňuje aby oprávnená osoba vykonala kedykoľvek dobrovoľnú verifikáciu aj bez toho, aby došlo ku vzniku tejto povinnosti podľa zákona.
Národná rada Slovenskej republiky schválila v skrátenom konaní dňa 19.6.2019 pozmeňujúci návrh k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V zmysle návrhu podnikatelia, ktorí sa zaregistrujú na eKasu a objednajú si certifikované zariadenie do 30. júna tohto roka, dostanú ďalších šesť mesiacov do 31. decembra, počas ktorých nebudú pokutovaní za používanie starej registračnej pokladnice (predĺženie z pôvodnej lehoty do 30.9.2019). Sankcie budú od 1. júla hroziť iba tým podnikateľom, ktorí si podľa pôvodného zákona o elektronických registračných pokladniciach do konca júna nezaregistrujú eKasu a neobjednajú si certifikované zariadenie. Finančná správa však upozorňuje, že sankcie hrozia aj tým, ktorí sa síce zaregistrujú, ale čakajú na zariadenie od výrobcu, ktorý nezískal certifikát.