Legal News 08/2019
utorok, 27. august 2019

Novela zákona o e-Gevernmente účinná od 1. augusta 2019 sa zaoberá najmä elektronickými schránkami a komunikáciou so Slovenským pozemkovým fondom, ale aj autentifikáciou a autentifikovaným predplatiteľom. Elektronický občiansky preukaz a teda zriadenie takejto elektronickej schránky a rozšírené možnosti jej využívania budú môcť využívať aj fyzické osoby od 15. rokov veku. Elektronická komunikácia smerom k Slovenskému pozemkovému fondu na elektronické doručovanie písomností, či na automatizované získavanie údajov, ktoré sú pre činnosť SPF nevyhnutné, je možná a je povinná pre právnické osoby a podnikateľov. Vypúšťajú sa ustanovenia o akreditovaných platiteľoch a ponechať len úpravu pre platby prostredníctvom integrovaných obslužných miest (IOM). Rozsah platobných nástrojov pre IOM zostáva nezmenený. Banky, poštové podniky a telekomunikační operátori si budú môcť overovať svojich klientov na základe ich elektronických občianskych preukazov.

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) nadobudol účinnosť od 1. augusta 2019. Podnikateľom, ktorí budú obchodovať s verejnou správou pribudne povinnosť, a to vyhotovenie zaručenej elektronickej faktúry. Výsledkom povinnej transpozície smernice Európskej únie do slovenskej legislatívy je Zaručená elektronická fakturácia na účely jej ďalšieho spracovania. Zapojiť sa do procesu zaručenej elektronickej fakturácie budú mať povinnosť aj tí podnikatelia, ktorí sa obchodovania s verejnou správou zúčastnia len ako subdodávatelia firiem, ktoré ako úspešní uchádzači získali zákazku vo verejnom obstarávaní. Podmienkou je, aby išlo o odplatný vzťah medzi subdodávateľom a firmou, pričom finančné plnenie za uskutočnenie časti zákazky musí ísť zo strany subjektu verejnej správy priamo subdodávateľovi. Povinné zapojenie subjektov je B2G, t. j. dodanie zo strany Business pre Government, a G2G, t. j.  dodanie zo strany Government pre Government.

Novela zákona o volebnej kampani je účinná od 16. júla 2019 a upravuje financovanie politických strán a samotnej volebnej kampane. Finančné limity pre politické strany, financovanie volebnej kampane a pokuty sa zmenia, zrušia sa tretie strany v kampani. Politické strany budú môcť počas jedného volebného obdobia do NR SR prijať v súhrne najviac 3 500 000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov, pričom sa do sumy zarátavajú aj členské príspevky. Zvýšia sa aj pokuty za neoprávnené vedenie volebnej kampane a za vedenie volebnej kampane v čase volebného moratória. Nový zákon sa výrazne dotkne nových strán, ktoré chcú zabojovať o poslanecké mandáty vo budúcoročných parlamentných voľbách.

Novela zákona proti byrokracii je účinná od 1. septembra 2019, ktorá ruší 11 výpisov a potvrdení pri vybavovaní na úradoch ďalších, čo podľa vlády SR prinesie veľké úspory času a najmä peňazí občanov. Konkrétne pôjde o potvrdenie o návšteve školy, o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, o nedoplatkoch na sociálnom poistení, o nedoplatkoch na daniach, a ďalšie. „Do roku 2020 očakávame, že vďaka prvej aj druhej vlne boja proti byrokracii ušetríme občanom viac ako 30 miliónov eur na správnych poplatkoch a čase, ktorý doteraz museli stráviť behaním po úradoch a na cestovnom,“ zdôraznil vicepremiér Richard Raši.

Nový zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je účinný od 1. septembra 2019. Sčítanie bude integrované, čo znamená, že štatistici v ňom využijú údaje z rôznych administratívnych zdrojov, ako sú registre osôb a adries či informačné systémy Sociálnej poisťovne a ďalších inštitúcií. Každý občan bude mať viacero možností ako sa sčítať. Sčítanie by malo odrážať situáciu k 1. januáru 2021 (referenčný dátum) a údaje by sa mali od obyvateľov zbierať šesť týždňov. Štatistický úrad SR počíta aj s novinkou - dosčítaním, ktoré sa môže uskutočniť po skončení sčítania s cieľom zabezpečiť úplnosť údajov. Sčítať sa povinne budú musieť všetci obyvatelia SR, pričom za neplnoletých to bude povinnosťou ich zákonných zástupcov. Elektronické sčítanie bude zahŕňať samoobslužné rozhranie (webovú aplikáciu) a obslužné rozhranie, napríklad asistované sčítanie, Integrované obslužné miesta občana, prípadne iné formy. Cieľom je ponúknuť občanovi čo najviac možností sčítať sa pri minimálnej záťaži z hľadiska času, prístupu a služby. Pritom v obciach, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva, budú k dispozícii formuláre v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Domácnosť navštívi asistent pre sčítanie iba vo výnimočných, zákonom definovaných prípadoch. Asistent pre sčítanie čiastočne nahradí funkcie sčítacieho komisára. Jeho úlohou bude na požiadanie občana, ktorý sa nemôže sčítať sám a nevyužil žiadny spôsob elektronického sčítania, zabezpečiť zber údajov.