Legal News 09/2019
utorok, 24. september 2019

Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa od 1.9.2019 mení vyhláška MPSVaR SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR tak, že sa prijali tri vzorové prílohy týkajúce sa žiadostí o poskytnutie konkrétnej štátnej dotácie.

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa od 1.9.2019 ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“ a ďalšou vyhláškou MZ SR sa od 1.9.2019 ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní.

Nariadením vlády Slovenskej republiky sa od 1.9.2019 mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia a iným nariadenie vlády Slovenskej republiky sa od 1.9.2019 mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme.

Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa od 15.9.2019 vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov tak, že sa upravil predmet úpravy tohto zákona, definície genetických technológií, génových metód a génových techník, a ďalšie, rovnako aj povinnosti ich používateľov.