Legal News 10/2018
pondelok, 26. november 2018

Od 1.10.2018 nadobudla účinnosť novela katastrálneho zákona, ktorá sa dotkne nasledovných oblastí:
- prichádza k centralizácii katastra, ktorý bude spravovať Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), a to namiesto doterajšej decentralizácie so spravovaním katastra okresnými úradmi vo svojej územnej pôsobnosti

- nová definícia stavby, ktorá sa do katastra zapisuje. Do katastra sa stavba zapíše, ak je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou, inými slovami povedané, že sa zapisujú do katastra budovy. S centralizáciou katastra súvisí aj presun právomoci rozhodovať v pochybnostiach o tom, či má byť stavba do katastra zapísaná z okresného úradu na ÚGKK SR.
- jednoznačné vymedzenie oprávnených osôb
- v katastri bude evidovaná už cena všetkých nehnuteľností, nie ako doteraz, len poľnohospodárskej pôdy, ale prístup k týmto údajom bude obmedzený na vlastníka a rôzne štátne orgány, znalcov a osoby vyhotovujúce cenové mapy
- nové povinné náležitosti návrhov v konaní
- skrátenie lehoty na výmaz záložného práva, ktoré už nebude trvať 60 dní, ale len 5 pracovných dní


V zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní sa od 19. októbra zavádza povinná elektronizácia v procese verejného ho obstarávania. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia budú musieť od tohto termínu používať elektronickú komunikáciu v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek.


S účinnosťou od 1. 11. 2018 budú musieť všetky právnické osoby (okrem subjektov verejnej správy a  emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu) podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri zapísať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod (ďalej len „novela“), a to v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.


Zmeny sú nasledovné:
- Právnické osoby, ktoré boli do obchodného registra zapísané pred 01.11.2018 budú povinné podať na obchodný register návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote do 31.12.2019.
- Právnické osoby, ktoré konečného užívateľa výhod už zapísali do registra partnerov verejného sektora, tak musia učiniť ešte raz a nechať danú osobu zapísať aj do obchodného registra.
- Povinnosť zapisovania údajov o konečnom užívateľovi výhod (ďalej len „KÚV“) do príslušných registrov sa od 1. 11. 2018 bude vzťahovať aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie.
- Návrh na zápis údajov o konečných užívateľoch do svojho príslušného registra bude oslobodený od súdneho a správneho poplatku
- Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú zverejňované, t.j. KÚV výhod nebude vidieť vo výpise z Obchodného registra.
- Právnická osoba bude mať povinnosť identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo elektronickej podobe viesť a aktualizovať údaje o tomto KÚV. Údaje o jednotlivých KÚV je povinná právnická osoba uchovávať až po dobu piatich rokov od zániku postavenia konkrétnej fyzickej osoby ako KÚV (na naplnenie tejto zákonnej povinnosti teda bude postačovať, ak konkrétne právnické osoby budú viesť zoznam KÚV s údajmi v zákonnom vymedzenom rozsahu. Nie je preto potrebné vypracovávať osobitné dokumenty (napr. verifikačný dokument), ktorým by právnické osoby preukazovali spôsob, akým určili jednotlivých KÚV (napr. určenie hlasovacích práv konkrétnej fyzickej osoby v spoločnosti, atď.).
- V  prípade ak sa ukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod nezodpovedajú skutočnosti alebo údaje nebudú zapísane včas, registrový súd je oprávnený uložiť v takom prípade spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene pokutu až do výšky  3.310,- EUR.