Legal News 10/2019
piatok, 25. október 2019

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodníci niekedy odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu EÚ bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci. Tieto obchodné vzťahy zahŕňajú nielen vzťahy medzi podnikateľom (obchodníkom) a spotrebiteľom (fyzickou osobou), ale aj medzi podnikateľom (obchodníkom) a podnikom (podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar, či služby v EÚ výlučne na účely konečného použitia, mimo predmetu podnikania. Účelom zákona je splniť povinnosti, ktoré nariadenie (EÚ) 2018/302 ukladá všetkým členským štátom EÚ. Na základe čl. 7 a 8 predmetného nariadenia sa v návrhu zákona stanovuje orgán, ktorý bude účinne a primerane presadzovať nariadenie v SR, ustanovujú sa pokuty v prípade porušenia nariadenia obchodníkmi usadenými v SR a určuje sa aj orgán na pomoc spotrebiteľom v prípade sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom.

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Ak zamestnanec u svojho zamestnávateľa odpracuje nepretržite najmenej 24 mesiacov, takýto zamestnanec môže svojho zamestnávateľa požiadať o príspevok na športovanie svojho dieťaťa. Išlo by o príspevok , ktorý by mal tvoriť najviac 55% oprávnených výdavkov rodiča na šport svojho dieťaťa, pričom príspevok by nemal prevyšovať sumu 275 eur za jeden kalendárny rok. Teda, ak rodiča bude stáť šport jeho dieťa 500 eur ročne, zamestnávateľ mu bude môcť prispieť sumou 275 eur. Ak by mal rodič nižšie výdavky na túto činnosť, mal by nárok iba na prislúchajúcu časť príspevku od zamestnávateľa najviac vo výške 55% z uhradenej sumy. Predkladatelia mysleli aj na to, aby bol zamestnávateľ motivovaný takto športovanie detí svojich zamestnancov podporovať, a preto novela ustanovuje, že si zamestnávateľ bude môcť tento príspevok zaradiť medzi svoje daňové náklady, čím si zníži výšku odvedenej dane. Rodičia, ktorí spĺňajú podmienky podľa tejto novely si od svojich zamestnávateľov môžu žiadať príspevky na športovanie detí už od januára budúceho roka.

Zákon č. 298/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Cieľom zákona je poskytovanie dotácií o oblasť podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.Navrhujú sa podmienky poskytnutia dotácie pre oblasť podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Cieľom tejto dotácie je podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Určuje sa okruh oprávnených žiadateľov dotácie, ktorými môžu byť FO - nepodnikateľ, FO - podnikateľ, právnická osoba, obec  alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie. Podmienkou na poskytnutie dotácie je povinnosť žiadateľa prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu a prevádzkovanie vozidla najmenej počas štyroch rokov od poskytnutia dotácie. Ustanovuje sa intenzita dotácie,                       a to najviac vo výške 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ dotácie súčasne vyradí z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia mu nebola už poskytnutá na iné vozidlo, alebo 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla v prípade neuplatnenia podmienky vyradenia vozidla so spaľovacím motorom starším ako 15 rokov z evidencie vozidiel.

Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo:

-pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,

-najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,

-najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie,
výhradne elektrický pohon, a to:

-batériové elektrické vozidlo,

-elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.

Dotáciu možno poskytnúť najviac vo výške:

a, 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla ak žiadateľ dotácie súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo, alebo

b, 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla