Legal News 11
utorok, 10. december 2019

Novela zákona č. 224/2006 ZZ o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novelou o občianskych preukazoch sa má dosiahnuť jeden z nosných plánov v oblasti zdravotníctva na najbližšie roky a to jeho elektronizácia. V praxi by sa to malo prejaviť tak, že každý občan by mal mať do 31.12.2021 elektronický občiansky preukaz prostredníctvom ktorého by mal prístup k svojmu zdravotnému záznamu, do ktorého by lekári zapisovali príslušné údaje.

V prípade občanov mladších ako 15 rokov sa budú vydávať občianske preukazy bez podoby tváre. To znamená, že deti do 15 rokov sa nebudú musieť dostaviť na príslušný útvar policajného zboru, ale občianske preukazy im na základe žiadosti ich rodičov budú doručené na ich adresy. Rovnako tomu bude aj v prípade osôb, ktorým sa do 30.6.2012 vydávali občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti a občanom nad 65 rokov, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom.

Novela ustanovuje, že pokiaľ zákonní zástupcovia detí do 15 rokov budú mať záujem o ich občiansky preukaz s podobou tváre, aby ho mohli využiť napr. ako cestovný doklad, môžu o takýto občiansky preukaz požiadať, pričom postup bude rovnaký, ako pri klasickom vydávaní občianskych preukazov. Tieto preukazy však budú za poplatok.

Účinnosť zákona nastane 01.12.2019

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

Návrh zákona upravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky. Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bude prijatím návrhu zákona ministerstvo dopravy. Postup pri posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc, schvaľovanie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravuje návrh zákona odkazom na zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Investičná pomoc môže byť poskytnutá pre oblasť cestovného ruchu. Formy investičnej pomoci, ktorými môžu byť dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľava na dani z príjmov, príspevok na vytvorené nové pracovné miesta a prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom.

Prijímateľom investičnej pomoci môže byť fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Prijímateľ je povinný spĺňať všetky uvedené podmienky pri podaní žiadosti na ministerstvo dopravy a výstavby.

Účinnosť zákona nastane 01.01.2020

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel,  cieľom je situácia, kedy po spracovaní žiadosti podanej prostredníctvom elektronickej služby bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom sa pripravia na odoslanie. Pre občanov by to znamenalo úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novo zakúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do Slovenskej republiky z cudziny.

Zavedenie možnosti pre vlastníkov vozidiel, aby si sami mohli požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby, vypustenie fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle, umožnenie vykonávania niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte alebo predĺženie platnosti zvláštnych evidenčných čísel.

Voči mladým vodičom, ktorí sú rizikovou skupinou, sa navrhuje zavedenie istej obdoby skúšobnej lehoty, ktorú poznal predchádzajúci zákon č. 315/1996 Z. z., avšak navrhované nové opatrenia sú precíznejšie a zacielené na konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Pôjde o sústavu opatrení, ktoré budú nasledovať po tom, čo vodič spácha druhé porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenie rýchlosti jazdy v lehote do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia. Novinkou z týchto opatrení je rehabilitačný program pre vodičov, ktorí sa bude vykonávať u dopravného psychológa.

Navrhuje sa aby cestu pre motorové vozidlá mohli používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km · h-1. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cesty pre motorové vozidlá zakázané okrem prechádzania alebo prejazdu iných účastníkov cestnej premávky v križovatke alebo na inom mieste na to určenom.

Obzvlášť vodičov nepoteší špecifikácia ustanovenia o zákaze používania mobilného telefónu či tabletu za volantom. Po novom je priestupkom už samotné držanie v ruke takéhoto prístroja či akákoľvek manipulácia s ním. Jediné, čo je možné s mobilným zariadením vykonávať je tzv. hands-free telefonovanie, pri ktorom však mobil nemôžete mať v rukách.

Novinkou je, že policajti vás môžu zastaviť a udeliť vám blokovú pokutu nielen za to, že ste momentálne prekročili rýchlosť či držali v ruke mobilný telefón, ale aj za vaše priestupky, ktoré ste urobili pred pár mesiacmi. Zriadia sa totižto tzv. black listy evidenčných čísiel vozidiel, na ktorých je uvedené spáchanie priestupku. V prípade, ak odmietnete pokutu na mieste uhradiť, bude vám hroziť kaucia až zadržanie dokladov či tabuľky s evidenčným číslom až do času, kedy pokutu uhradíte.

Účinnosť zákona nastane 01.12.2019

Novelu zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce

Cieľom novely je pomoc mladým rodinám. Novela sa venuje téme dovolenky zamestnancov, ktorú zásadne mení. Súčasne má zamestnanec nárok na 4 týždne dovolenky za kalendárny rok. Na dlhšiu dovolenku majú nárok dve skupiny zamestnancov. V prvom rade sa jedná o zamestnancov, ktorí dosiahli 33 rokov veku, ktorí majú nárok na 5 týždňov dovolenky. Po novele sa skupina zamestnancov s nárokom na 5 týždňov dovolenky rozšíri. Zamestnanci, ktorí síce nedosiahli 33 rokov veku, avšak majú v trvalej starostlivosti dieťa či už preto, že ide o ich vlastné dieťa alebo došlo k osvojeniu, budú tiež spadať do kategórie 5-týždňových dovolenkárov. Zmena sa dotkla aj ďalšej zvýhodnenej skupiny zamestnancov z oblasti školstva. Súčasne má na 8 týždňov dovolenky nárok napríklad riaditeľ školy, učiteľ, tréner športovej triedy, vychovávateľ a ďalší. K tejto skupine po novele pribudne vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník verejnej vysokej školy a či pedagóg podľa osobitných predpisov.