Legal News 11/2018
štvrtok, 3. január 2019

Od 1.11.2018 nadobudla účinnosť novela  zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Novela má za cieľ odstrániť nesystematickosť a neprehľadnosť znenia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zmeny majú priniesť jednoznačnejšiu, systematickejšiu a prehľadnejšiu úpravu prijímania rozhodnutí vlastníkmi, zaviesť mechanizmy, ktoré by mali prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach týkajúcich sa správy domu a účinnejšie mechanizmy na zvýšenie kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domov, pričom zavádza aj niektoré nové práva a povinnosti týchto subjektov. Novela vypúšťa niektoré náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru ako napríklad povinnosť zistenia technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, povinnosť priložiť potvrdenie  správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv ako aj ďalšie. Novela taktiež zavádza nové pojmy ako garážové stojisko, skladový priestor. V súvislosti s garážovým stojiskom sa zavádza aj možnosť zriadiť právo výlučného užívania garážového stojiska. Novela taktiež zavádza jednotnejšie a jasnejšie pravidlá týkajúce sa uzatvárania zmlúv so subjektmi vykonávajúcimi správu domu.


Od 1.11.2018 nadobudla účinnosť novela zákona o omamných a psychotropných látkach, ktorá reflektuje medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná. Novela taktiež upravuje a rozširuje vymedzenie omamnej a psychotropnej látky ako definíciu prípravkov.


Od 1.11.2018 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnych službách, ktorá ma za ciel odstrániť aplikačné ako aj interpretačné problémy vyplývajúce z pôvodného znenia zákona o sociálnych službách.


Dňa 6.11.2018 bolo v Zbierke zákonov vyhlásené nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, ktorá predstavuje sumu 520,- EUR.