Legal News 12
piatok, 14. február 2020

Novely Zákona o dani z príjmov zákon č. 315/2019 Z.z a Zákon č. 316/2019 Z.z

Na základe novely zákona o dani z príjmov budú po novom platiť nasledujúce zmeny:

Firmy a živnostníci budú platiť daň 15 % pri obrate nad 100- tisíc Eur
Preddavky na daň sa budú platiť až po prekročení hranice dane 5000 Eur
Mikrodaňovník s obratom do 49 790 Eur bude mať viaceré daňové a účtovné výhody
Novela mení pravidlá umorovania straty
Firmy si budú môcť odpočítať až 200 % výdavkov na vedu a výskum
Elektrické autá a hybridy sa budú odpisovať dva roky

Novela nadobudla účinnosť 01.01.2020

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

 

Zákon č 222/2004 Z.z.

Dochádza k zavedeniu režimu call-off stock ako povinnej úpravy pre všetky členské štáty, na základe ktorej sa preprava tovaru, ktorý je obchodným majetkom zdaniteľnej osoby (dodávateľa), do iného členského štátu na účely jeho následného dodania vopred známemu odberateľovi – zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň v členskom štáte skončenia prepravy tovaru (odberateľovi) – nepovažuje, pri splnení ustanovených podmienok, za premiestnenie tovaru do iného členského štátu podľa § 8 ods. 4 ZDPH. V novom ustanovení § 8a ZDPH je zavedená definícia režimu call-off stock a sú ustanovené podmienky a následky uplatnenia tohto režimu z pozície SR ako členského štátu začatia prepravy tovaru (členského štátu dodania). Pri splnení všetkých podmienok tovar premiestnený do iného členského štátu bude považovaný za dodaný dodávateľom s oslobodením od dane podľa § 43 ods. 1 ZDPH až v momente, v ktorom k nemu nadobudne právo nakladať ako vlastník určený odberateľ, a to na základe dohody uzavretej s dodávateľom, pričom na premiestnenie tovaru sa nebude prihliadať.

 

Tovar sa bude nachádzať v tzv. call-off stock režime, ak sa splnia všetky nasledujúce podmienky pre osobu platiteľa (odosiela alebo prepravuje tovar) a zdaniteľnú osobu (ktorej má byť tovar dodaný):

tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom alebo na jeho účet treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr a až po skončení prepravy, zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa dohody uzatvorenej medzi touto zdaniteľnou osobou a platiteľom,
platiteľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar, nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený,
zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre daň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený, a platiteľ pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru jej obchodné meno a identifikačné číslo pre daň pridelené týmto členským štátom,
platiteľ uviedol premiestnenie tovaru vo svojich záznamoch
platiteľ uviedol v súhrnnom výkaze identifikačné číslo pre daň pridelené zdaniteľnej osobe, ktorá nadobudne tovar, členským štátom, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.

Novela nadobúda účinnosť 01.01.2020

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

Nariadenie vlády č. 324/2019 Z.z

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa stanovuje na: 580 Eur na mesiac pre zamestnanca, 3,333 Eur za každú odpracovanú hodinu.

Nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2020