Legal News 12/2018
streda, 30. január 2019

Od 01.01.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorou sa od zavedú opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie príchodu pracovníkov z tretích krajín na Slovensko. Ide o opatrenia, ktorými má zefektívniť, urýchliť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenska za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách, kde je evidentný  nedostat pracovnej sily. Zmeny budú zavedené v oblasti služieb zamestnanosti, ako aj v oblasti pobytu cudzincov na Slovensku. Novela zavádza povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta na úrady práce s tým, že zákon bude stanovovať maximálnu výšku pokuty za nesplnenie tejto povinnosti. Ďalšou zmenou je zvýšenie periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú. Novela zákona tiež upravuje podporné doklady predkladané k žiadosti, a to najmä doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady týkajúce sa dočasného pridelenia. Novela skracuje lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie a rozširujú sa možnosti vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 04.12.2018 zmeny v zákone o Policajnom zbore. Novelou zákona o Policajnom zbore sa má zmeniť spôsob voľby policajného prezidenta aj šéfa policajnej inšpekcie. V zmysle novely má po novom policajného prezidenta vymenovať do funkcie minister vnútra na základe výberového konania a po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné obdobie šéfa polície má byť štvorročné, pričom sa o funkciu môže uchádzať na ešte jedno ďalšie funkčné obdobie. Komisia, ktorá má posudzovať kandidátov do funkcie policajného prezidenta, má mať podľa novely sedem členov. Novela nadobúda účinnosť 01.02.2019.
Poslanci schválili Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 06.12.2018 návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Z návrhu zákona vyplýva, že osobitný odvod budú platiť obchodné reťazce, v ktorých aspoň 25 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v 15 % všetkých okresov. Výška odvodu je stanovená na úrovni 2,5 % z čistého obratu. Návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov nadobúda účinnosť od 01.01.2019.