Legal News apríl
pondelok, 2. máj 2016

Od 1.4.2016 je v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spustená prevádzka nového systému eLegislatíva, ktorý je určený na tvorbu právnych predpisov a riadenie jednotlivých fáz legislatívneho procesu. Portál eLegislatíva prináša orgánom zákonodarnej a výkonnej moci využívanie efektívneho nástroja na tvorbu právnych predpisov a administráciu legislatívneho procesu ako aj elimináciu administratívnych úkonov. Občanom, podnikateľom, orgánom štátnej správy a orgánom súdnej moci prináša možnosť efektívneho zapojenia sa do legislatívneho procesu.

Dňa 1.4.2016 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky od 7.4.2016 pracovalo na príprave opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016. Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016 za jeden bod sa opatrením určuje na 17,66 eura. Toto opatrenie nadobudne účinnosť 31. mája 2016.

Dňa 14.4.2016 schválil Európsky parlament reformu ochrany osobných údajov, ktorá ma za cieľ vrátiť užívateľom internetu kontrolu nad ich dátami a zároveň zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ich ochrany zodpovedajúci digitálnej ére v celej EÚ. Súčasťou reformy je aj zadefinovanie štandardov pre využívanie a výmenu údajov policajnými a justičnými orgánmi. Nové pravidlá zahŕňajú aj ustanovenia o práve na zabudnutie, resp. vymazanie osobných údajov poskytovateľom služby, podmienkach vyjadrenia súhlasu so spracúvaním súkromných dát, ktorý musí byť dotknutou osobou jasne a jednoznačne potvrdený a zároveň odvolateľný, práve preniesť svoje údaje k inému poskytovateľovi služieb a i práve vedieť o porušení ochrany osobných údajov.

Dňa 18.4.2016 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu, vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov ako aj vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu.