Legal News apríl 2017
utorok, 20. jún 2017

Ministerstvo Spravodlivosti SR pripravilo začiatkom apríla 2017 novelu Obchodného zákonníka, ktorá je v súčasnosti v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Novela sa zameriava na nepoctivé, resp. účelové fúzie obchodných spoločností, ktorým dochádza k poškodzovaniu veriteľov. V tejto súvislosti sa novela zameriava aj na postihovanie tzv „bielych koňov“ a zavádza nový trestný čin nekalej likvidácie. Obchodné spoločnosti sa síce budú môcť zlučovať naďalej, avšak len v takom prípade, že sa nedostanú do úpadku. V určených prípadoch bude zlúčenie podmienené správou audítora, ktorý posúdi dôsledky zlúčenia spoločnosti. Obchodné spoločnosti, ktoré sú v likvidácii, prípadne v konkurze sa nebudú môcť zlučovať vôbec. Novela taktiež sprísňuje zodpovednosť štatutárnych orgánov ako aj a spoločníkov spoločností. V prípade, že štatutárny orgán nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu, bude mu hroziť diskvalifikácia, ktorá bude mať za následok nemožnosť vykonávať túto funkciu po dobu 5 rokov v žiadnej obchodnej spoločnosti a družstve. Predpokladaný dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 28.4.2017 a účinnosť novely je stanovená na 1.10.2017.
Dňa 28.3.2017 schválil parlament novelu Zákonníka práce,  v zmysle ktorej zostanú  počas pätnástich sviatkov obchody zatvorené celý deň (v dňoch 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 25. decembra a 26. Decembra) a  24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00. Výnimka zo zákazu predaja sa vzťahuje na predaj kvetov, a to počas troch dní v roku (v dňoch 8. mája, 1. Septembra, 1. Novembra). Čerpacie stanice, lekárne, obchody na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, predajne cestovných lístkov a suvenírov budú aj naďalej predstavovať výnimku z tohto zákazu. Novela nadobúda účinnosť dňa 1.6.2017. Dňa 29.3.2017  schválil parlament novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorá ma za cieľ zjednodušiť čerpanie eurofondov. Medzi hlavné zmeny patrí zjednodušenie vykazovania výdavkov a úprava dvojkolového procesu schvaľovania projektov. Obidva tieto nástroje majú potenciál priniesť zásadné zníženie administratívnej záťaže tak pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ako aj pre samotné riadiace orgány. Novela nadobúda účinnosť 1.6.2017 a niektoré jej články až 1.1.2018.
Od 1.5.2017 nadobúda účinnosť novela Civilného sporového poriadku a novela Správneho súdneho poriadku. Cieľom navrhovanej novely bolo zabezpečiť, aby náklady spojené s prekladom podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v správnom súdnom konaní a civilnom súdnom konaní nemusel hradiť účastník konania.