Legal News december
pondelok, 16. január 2017

Dňa 29.11.2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Exekučného poriadku, ktorá zavádza zásadné zmeny v exekučných konaniach. Novela  zriaďuje nový osobitný exekučný súd, ktorým bude Okresný súd Banská Bystrica. Účelom zriadenia osobitného exekučného súdu je odbremenenie súdov od administratívnej agendy spojenej s exekučnými konaniami, čím sa zabezpečí rýchle rozhodovanie nie len v exekučných veciach. Ďalšou zmenou je náhodný výber súdneho exekútora, čím sa má zabezpečiť rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Významnou zmenou bude zastavenie exekučného konania v prípade, ak sa pri fyzickej osobe do  5 rokov alebo pri právnickej osobe do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Novela zjednodušuje aj podmienky odkladu exekúcie, pričom v určenom prípade bude môcť odklad povoľovať priamo exekútor. Zmena sa dotkne aj výšky odmeny exekútora pri vymáhaní peňažných nárokov, ktorá sa určí ako percento z vymoženej sumy. Účinnosť zmien je stanovená na 01.04.2017.
Dňa 07.12.2016 schválili poslanci Národnej rady Slovenky republiky novelu zákona o eGovernmente, v zmysle ktorej sa termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov opäť predĺžil, tentoraz do 30.6.2017.
Od 01.01.2017 nadobúdajú účinnosť zmeny v Obchodnom zákonníku, týkajúce sa nového typu kapitálovej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie. Jednoduchá spoločnosť na akcie bude predstavovať hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá spojí prvky spoločnosti s ručením obmedzeným spolu s prvkami akciovej spoločnosti. Primárnym cieľom pri vytvorení jednoduchej spoločnosti na akcie bolo spojiť výhody spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti do jedného celku. Jednoduchá spoločnosť na akcie bude povinne vytvárať základné imanie, ktorého hodnota musí byť minimálne 1,- EURO.
Od 01.01.2017 nadobúda účinnosť novela zákona o DPH, ktorá zavádza právnu fikciu pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach ako aj povinnosť uvádzať faktúry s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve v kontrolnom výkaze. V zmysle novely vznikne za zadržiavanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty počas daňovej kontroly nárok na finančnú náhradu, resp. nárok na úrok z nadmerného odpočtu.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pracuje na novele zákona o obchodnom registri. Novela má za cieľ zaviesť systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností, pričom umožní tiež vykonanie výmazu podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie prostredníctvom systému prepojenia registrov Novela má riešiť aj otázku zverejňovania zapisovaných údajov a poskytovania uložených listín aj prostredníctvom systému prepojenia registrov v elektronickej podobe. V súčasnosti prebieha pripomienkovanie pripravovanej novely.