Legal News December 2017
pondelok, 27. november 2017

Vláda SR schválila dňa 8.11.2017 návrh novely zákona o náhradnom výživnom. Predmetom novely sú systémové zmeny spočívajúce v explicitnej úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky s cieľom zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné. Zároveň sa upravujú podmienky nároku na náhradné výživné v situácii, ak vymáhanie z cudziny nie je možné z dôvodu, že žiadateľ o náhradné výživné nespolupracuje s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri vymáhaní výživného z cudziny. Súčasťou spresnenia podmienok nároku je aj vymedzenie situácií, pri existencii ktorých nárok na náhradné výživné nevznikne. Novela nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Prezident Andrej Kiska podpísal dňa 16.11.2017 novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela reaguje na požiadavku zamestnávateľov na úpravu súčasného systému pracovnej zdravotnej služby. Hlavnou zmenou je skutočnosť, že zamestnávatelia nemusia zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom; nahrádza sa upresnením existujúcej povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorom práce a pracovného prostredia v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Novela vypúšťa povinnosť zamestnávateľov viesť záznamy s údajmi o zamestnancoch pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní (meraní) zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia a povinnosť zamestnávateľov oznamovať bezodkladne po posúdení zdravotného rizika príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na zvýšenie zdravotného rizika. Novela nadobúda účinnosť 1. decembra 2017, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť až 1.júla 2018.
Ministerstvo vnútra SR predložilo na schválenie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Policajnom zbore a ktorým sa mení zákon o pobyte cudzincov. Navrhovaná právna úprava obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti. Okrem iného má posilniť bezpečnosť osôb, ochranu ich života a zdravia a vytvoriť právny rámec pri spracúvaní údajov príslušnými bezpečnostnými orgánmi. Leteckí dopravcovia už údaje o svojich cestujúcich zhromažďujú a spracúvajú na vlastné komerčné účely. Novelou zákona leteckým dopravcom vzniká povinnosť priamo zasielať údaje, ktoré majú k dispozícii, do jedného informačného systému Policajného zboru, ktorý spravuje konkrétny útvar – Národná ústredňa informácií o pasažieroch. Tento útvar ďalej na základe analýzy hrozieb posúva informácie určeným postupom príslušným bezpečnostným orgánom presne definovanými v návrhu zákona, iným členským štátom, tretím krajinám a Europolu.  Leteckému dopravcovi, ktorý tieto údaje neposkytne hrozí pokuta až do 20.000 EUR. Účinnosť novely je stanovená na 25. mája 2018.