Legal News December 2017
streda, 20. december 2017

Dňa 29.11.2017 schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nový zákon o ochrane osobných údajov v nadväznosti na prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednotnú právnu reguláciu ochrany osobných údajov v právnom poriadku Slovenskej republiky a zaistiť tak výkon práv dotknutých osôb a kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a tak podporiť dôveru dotknutých osôb v právny rámec zabezpečujúci ich základné ľudské práva, najmä právo na súkromie a tiež upraviť práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov s dôrazom na materiálne plnenie stanovených povinností a zaistenie reálnej bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Novela zákona upravuje úlohy a právomoci úradu, ako dozorného orgánu nad ochranou osobných údajov vrátane ich rozšírenia pre oblasť vzájomnej spolupráce medzi dozornými orgánmi v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Novelou zákona dochádza k potrebnej aktualizácii terminológie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky spojenej so spracúvaním osobných údajov a nových spôsobov spracúvania. Tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018.
Dňa 06.12.2017 schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pozmeňujúci návrh v rámci novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Novela zavádza doplnkové ordinačné hodiny, ktoré znamenajú, že ak lekár alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti splní podmienky ustanovené zákonom, t.j. minimálne poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu 30 hodín, všeobecnej 35 hodín týždenne, môže si zriadiť doplnkové ordinačné hodiny v časoch na to presne určených. Maximálna úhrada spojená s využitím doplnkových ordinačných hodín by mala byť maximálne 30 EUR. Novelou sa zároveň zavádza povinnosť pre špecialistov prijať pacienta do určitej doby, a to do 20 dní od objednania. Zriadenie doplnkových ordinačných hodín bude zo strany lekárov dobrovoľné.

Dňa 07.12.2017 schválil parlament novelu zákona o dani z príjmov. Predmetom novely je stanovenie pravidiel s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR. Novelou zákona sa reaguje taktiež na potrebu rozvoja kúpeľníctva, zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti s prihliadnutím na tvorbu pracovných príležitostí. Novela sa dotkne právnických osôb, na ktoré sa budú vzťahovať pravidlá zdanenia pri odchode a pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti, právnické osoby poberajúce príjmy z vybraných druhov nehmotných aktív, právnických osôb poskytujúcich kúpeľnú starostlivosť, fyzických osôb – prijímateľov úverov na bývanie pre mladých a všetky fyzické osoby uplatňujúce si úľavu na kúpeľnú starostlivosť. Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1 januára 2019.