Legal News február
piatok, 26. február 2016

Dňa 27.1.2016 podpísala Slovenská republika spolu s ďalšími krajinami multilaterálnu  dohodu, ktorej cieľom je zlepšiť a zintenzívniť vzájomnú spoluprácu v odhaľovaní daňových únikov. Podpisom dohody sa Slovenská republika prihlásila k implementácii záverov projektu „Base Erosion and Profit Shifting“ zameraného proti erózii základu dane a presunom ziskov. Správcovia dane tak získajú informácie vybraných daňových ukazovateľoch nadnárodných spoločností, vrátane ich ziskov, či výšky dane zaplatenej týmito spoločnosťami v jednotlivých štátoch. Získanie takýchto informácií pomôže správcom dane odhaliť, či si nadnárodné spoločnosti umelo neznižujú základ dane presúvaním ziskov do iných krajín.

Dňa 9.2.2016 Európsky parlament schválil legislatívny návrh, ktorý zakladá európsku platformu na posilnenie spolupráce orgánov členských štátov, ich odborových združení a zamestnávateľských zväzov v boji proti nedeklarovanej práci a jej negatívnym účinkom na hospodárstvo a pracovný trh Európskej Únie. Cieľom je rozšíriť možnosti členských štátov riešiť početné problémy vyplývajúce z nedeklarovanej práce, a to najmä prostredníctvom posilnenia vzájomnej spolupráce. Jej úlohou je prevencia, odrádzanie a boj s nedeklarovanou prácou, ako aj podpora transformácie takejto práce na prácu legálnu.

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 3.2.2016 koncepciu činnosti Centra právnej pomoci na roky 2016 – 2017 s cieľom zlepšenia poskytovania právnej pomoci a prístupu k spravodlivosti pre všetkých. V zmysle schválenej koncepcie činnosti čakajú Centrum právnej pomoci zmeny najmä v oblasti personálnej, pričom dôraz sa kladie na posilnenie personálneho substrátu. Ďalším cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o činnosti Centra právnej pomoci a zlepšenie spolupráce s tretími stranami.

Dňa 26.1.2016 podpísali Slovenská komora exekútorov, Slovenská banková asociácia a spoločnosť CRIF SK zmluvu o spolupráci a technickej podpore, na základe ktorej budú exekútori s bankami komunikovať elektronicky počas celého exekučného konania a využívať elektronickú formu komunikácie nielen na získavanie informácií, ale aj na zadávanie príkazov a ich následné odblokovanie. Nový systém bude od 1.8.2016 povinný pre všetky banky a všetkých exekútorov, pričom cieľom zavedenia bolo zníženie vysokých administratívnych nákladov, ktoré by v konečnom dôsledku hradil dlžník.