Legal News február 2017
utorok, 21. február 2017

Dňa 1.2.2017 schválil parlament novelu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa do slovenského právneho poriadku transponuje smernica Európskej únie. V zmysle novely budú musieť nadnárodné korporácie predkladať správy o svojom pôsobení v každej krajine Európskej únie, kde podnikajú. Materské spoločnosti nadnárodných skupín budú musieť podľa zákona zasielať finančnému riaditeľstvu príslušnej krajiny vybrané druhy informácií ako napríklad výšku výnosov, zisku pred zdanením, počet zamestnancov a ďalšie. Cieľom novely je zabezpečiť komplexnú a účinnú administratívnu spoluprácu medzi daňovými správami tým, že upravuje povinnú automatickú výmenu informácií.

Národná rada SR schválila dňa 31.1.2017 v pôvodnom znení novelu zákona o sociálnych službách, tzv. jasličkový zákon, a tým prelomila veto prezidenta SR Andreja Kisku. Sociálnou službou tak od začiatku marca 2017 bude aj poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole. Detské jasle bude prevádzkovať samospráva, živnostník, či nezisková organizácia. Prevádzka takýchto zariadení bude podliehať prísnym požiadavkám na hygienu, priestorové vybavenie, či ich personálne zabezpečenie.

Dňa 2.2.2017 schválil parlament novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Cieľom novely zákona je zmena  spôsobu identifikácie osoby pri prístupe k zdravotným údajom z elektronickej zdravotnej knižky u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj cez Národný portál zdravia. Osoby, ktorým bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, budú môcť takýto občiansky preukaz použiť aj na prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, ako aj na svoju identifikáciu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Novela nadobúda účinnosť okrem niektorých ustanovení 1. marca 2017.
Dňa 14.2.2017 schválil parlament novelu zákona o registri partnerov verejného sektora. Ide o prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný od 1.2.2017. Dôvodom prijatia novely bola skutočnosť, že zákon o registri partnerov verejného sektora by mohol spôsobovať problémy pri jeho uplatňovaní na zahraničných investorov pri emisii štátnych dlhopisov na medzinárodnom trhu. Zmeny sa týkajú vecnej pôsobnosti zákona, pričom zákon vylučuje z tejto pôsobnosti obchody štátnej Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity súvisiace s riadením štátneho dlhu na medzinárodných trhoch ako aj určité obchody Národnej banky Slovenska. Účinnosť novely zákona je stanovená dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Dňa 14.2.2017 bol poslancami Národnej rady SR posunutý  do druhého čítania návrh novely ústavného zákona, ktorého cieľom je zakotvenie vyššej ochrany pôdy, ako je tomu v súčasnosti. Po prijatí tejto ústavnej zmeny bude možné zákonom ustanoviť, že pôda bude môcť byť iba vo vlastníctve určitých zákonom stanovených osôb. V ústave by sa tak mala zakotviť definícia pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja. Predkladatelia návrhu tým chcú zároveň zabrániť, aby sa pôda vnímala ako tovar, ktorý môže ktokoľvek kúpiť.