Legal News Februar 2018
pondelok, 5. marec 2018

Od 23.02.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorej podstatným bodom je osobitné finančné vzdelávanie a zmena nárokov na odbornú spôsobilosť pre osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. V novej právnej úprave sa sprísňujú podmienky, ktoré musia spĺňať právnické osoby, ktoré poskytujú osobitné finančné vzdelávanie. Taktiež sa zavádza elektronická evidencia osôb, ktorí absolvovali osobitné finančné vzdelávanie.
Dňa 14.2.2018 schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. V záujme ochrany a zabezpečenia dôstojných pracovných podmienok spĺňajúcich európske štandardy sa upravuje výška niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavádzajú nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu. Novela taktiež upravuje povinnosť zamestnávateľa, aby pri uzatváraní pracovnej zmluvy nemohol navrhnúť základnú zložku mzdy v sume nižšej ako uviedol v ponuke zamestnania. Novela nadobúda účinnosť 1. mája 2018.
Dňa 08.02.2018 schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorej základným cieľom je podpora pracovnej mobility uchádzačov o zamestnanie zatraktívnením podmienok pre vznik nároku na príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na podporu mobility za prácou. Novela taktiež zjednodušuje podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Novela zároveň zavádza príspevok na presťahovanie za prácou, ktorý bude určený na úhradu nákladov súvisiacich s presťahovaním občana do nového miesta trvalého pobytu. Účinnosť novely je stanovená na 1. máj 2018.

Dňa 06.02.2018 schválili poslanci Národnej rady SR Slovenskej republiky zákon o regionálnej investičnej pomoci. Nová právna úprava reflektuje zmeny potrieb Slovenskej republiky v oblasti podpory investícií, zmeny potrieb investorov a zmeny v európskej legislatíve. K  zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste. Zákon nadobúda účinnosť 01.04.2018.