Legal News január
piatok, 26. február 2016

Dňa 23.12.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 438/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela Občianskeho súdneho poriadku zavádza novú náležitosť žaloby, a to v prípade, ak ide o žalobu, ktorou sa uplatňuje nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou. V uvedenom prípade je žalobca povinný opísať aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu so žalovaným, a ak ide o žalobcu, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov, skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu jeho právnych predchodcov so žalovaným. Rovnako aj v návrhu na vykonanie exekúcie musí oprávnený opísať rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným (ak je podkladom rozhodnutie, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou.) V exekučných konaniach, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona a v ktorých sa odo dňa účinnosti tohto zákona vyžadujú pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie vyššie uvedené náležitosti je oprávnený povinný doplniť návrh na vykonanie exekúcie do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona, t.j. do 22.1.2016. Na exekučné konania, v ktorých do účinnosti tohto zákona nebolo rozhodnuté o žiadosti o udelenie poverenia sa už citované nové ustanovenie použije. Následkom nedoplnenia tohto návrhu bude zastavenie exekúcie. Ak bude návrh doplnený v príslušnej lehote, súd preskúma existenciu dôvodu na zastavenie a ak exekúciu nezastaví, rozhodne o pokračovaní exekúcie. Novela okrem iného prináša aj nový dôvod pre obnovu konania, vypúšťa ustanovenie § 175 Občianskeho súdneho poriadku upravujúce zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz a taktiež vytvára opatrenie proti zneužívaniu inštitútu dovolania v skutkovo a právne podobných veciach.

Dňa 1.1.2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane pred odpočúvaním).   Primárnym cieľom je nová úprava kontroly nad použitím informačno-technických prostriedkov, ktorá posilní  externý dohľad Národnej rady SR nad ich používaním.

Od 1.1.2016 dochádza k zmene pravidla 47 Rokovacieho poriadku Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), ktoré upravuje podmienky podávania sťažností na ESĽP. Sťažovatelia a ich právni zástupcovia sú od 1.1.2016 povinní vypĺňať formulár v súlade s touto zmenou. V prípade, ak sťažnosť na ESĽP podáva právnická osoba, príp. mimovládna organizácia, je nevyhnutné vo formulári identifikovať osobu, príp. osoby ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby. Túto skutočnosť je potrebné preukázať priložením dokumentu, z ktorého jednoznačne vyplýva oprávnenie osoby konať v menej právnickej osoby. Ďalšou zmenou je nevyhnutnosť doplnenia identifikačných údajov osoby zastupujúcej sťažovateľa, pričom formulár musí byť osobne podpísaný sťažovateľom ako aj jeho zástupcom.