Legal News január
streda, 1. február 2017

Dňa 01.02.2017 nadobudne účinnosť zákon o registri partnerov verejného sektora z 25. októbra 2016, tzv. protischránkový zákon. Cieľom nového zákona je zabezpečiť transparentnosť medzi štátom a biznisom. Protischránkový zákon reguluje obchodovanie štátu   a uzatváranie zmlúv len so subjektmi zapísanými v registri partnerov verejného sektora. Zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora, údaje zapisované do registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Registráciu bude vykonávať Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci.  Spoločnosti budú mať povinnosť zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora, pričom  svojim zápisom tieto spoločnosti odkryjú svoju vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod, čím by sa malo predísť uzatváraniu zmlúv so schránkovými firmami.
Dňa 01.02.2017 nadobudne účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorého primárnym cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie procesu vymoženia pohľadávok. Zákon vytvorí elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu. Zákon upravuje príslušnosť súdu, postup súdu a strán sporu pri prejednávaní a rozhodovaní sporov o peňažných  nárokoch v upomínacom konaní, pričom na toto konanie bude kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Proces bude elektronizovaný prostredníctvom štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním.
Dňa 01.02.2017 nadobudne účinnosť novela zákona o správnych poplatkoch. Z dôvodovej správy k zákonu vyplýva, že novela upravuje v sadzobníku správnych poplatkov sumu poplatku za evidenciu vozidla nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od hodnoty vozidla, ktorá sa s vekom  vozidla znižuje. Práve pomer hodnoty vozidla k veku vozidla je vyjadrený koeficientom priamo uvedeným v konkrétnej položke sadzobníka poplatkov, ktorým sa suma poplatku zodpovedajúca výkonu motora znižuje. Rovnako sa zavádza aj možnosť individuálneho ohodnotenia vozidla znaleckým posudkom obstaraným poplatníkom vo vlastnej réžii.
Úrad Vlády Slovenskej republiky pripravil návrh novely zákona o sťažnostiach, ktorý schválila na januárovom zasadnutí vláda Slovenskej republiky. Novela plánuje upraviť proces podávania, posudzovania, prešetrovania ako aj vybavovania sťažností. Zámerom novely je odstrániť systémové a vecné nedostatky platnej úpravy, ktoré vyplynuli zo skúseností z aplikačnej praxe. Novela sa zaoberá aj otázkami týkajúcimi sa procesu informatizácie spoločnosti, čo má viesť k efektívnejšiemu vybavovaniu sťažností. Po novom by listinná podoba sťažnosti mohla byť doplnená o elektronickú podobu. Zmena sa dotkne aj ústneho podávania sťažností, nakoľko po novom nebude možné podať sťažnosť ústne a telefaxom.