Legal News Januar 2018
streda, 31. január 2018

Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon o obetiach trestných činov. Zákon vymedzuje základné pojmy a zásady uplatňovania ochrany a podpory obetí trestných činov, ktoré sa vzťahujú na celý návrh zákona. Zákon sa zameriava najmä na práva obetí trestných činov, odškodňovanie obetí násilných trestných činov ako aj mechanizmus podpory subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Zákon zavádza právo na poskytnutie odbornej pomoci obetiam, pričom rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou a špecializovanou odbornou pomocou. Medzi tieto zákonom upravené práva obetí patrí aj právo právnu pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou a právo na finančné odškodnenie.
Dňa 1. januára 2018 nadobudla účinnosť časť novely zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, ktorá zaviedla opatrenia za účelom zvýšenia miery zodpovednosti štatutárnych orgánov ako aj spoločníkov obchodných spoločností.
Dňa 1 januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa ruší minimálny základ dane vo výške 5.000 eur pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho (DPH platiteľa) pre poľnohospodárske plodiny a kovy a kovové polotovary. Novela taktiež zavádza oznamovaciu povinnosť pri predaji nehnuteľností. S cieľom znížiť administratívnu záťaž platiteľov novela rozširuje možnosť vyhotovenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie dvanásť kalendárnych mesiacov a to aj v prípade, keď príjemcom je zahraničná zdaniteľná osoba Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť aj novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ako aj novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).
Dňa 1 januára 2018 nadobudla účinnosť väčšia časť novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá reflektuje požiadavky aplikačnej praxe. Novela má za cieľ priniesť zníženie administratívnej a finančnej záťaže pre malých podnikateľov.
Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 bola k 1. januáru 2018 zvýšená minimálna mzda na sumu 480  eur.
Dňa 10. januára 2018 schválila vláda návrh novely zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu zákona je upravenie podmienok pre výkon doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Návrh novely zákona prináša rôzne zmeny týkajúce sa organizačných požiadaviek doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, jej riadenia, rovnako ako informačných povinností počas jednotlivých fáz (vo fáze pred uzavretím zmluvy, v období sporenia, pri poberaní dávky). Predkladaný návrh má za cieľ zjednodušiť mobilitu zamestnancom medzi jednotlivými členskými štátmi, poskytuje možnosť prevodu majetku účastníka, ak odchádza za prácou do iného členského štátu. Účinnosť novely je stanovená na 1. mája 2018, okrem niektorých článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť až 1. januára 2019.