Legal News júl
štvrtok, 11. august 2016

Ministerstvo  Spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh zákona o upomínacom konaní, ktorého primárnym cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie procesu vymoženia pohľadávok. Návrh predpokladá vytvorenie elektronickej alternatívy k už existujúcemu režimu platobného rozkazu. Návrh zákona upravuje príslušnosť súdu, postup súdu a strán sporu pri prejednávaní a rozhodovaní sporov o peňažných  nárokoch v upomínacom konaní, pričom na toto konanie by mal byť kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Proces bude elektronizovaný prostredníctvom štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním. Upomínacie konanie bude plne v réžii vyšších súdnych úradníkov, o opravnom prostriedku (sťažnosť) bude v zákonom stanovených prípadoch rozhodovať sudca. Navrhovaná účinnosť zákona o upomínacom konaní je od 1.1.2017.


Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 1.7.2016  návrh veľkej novely Exekučného poriadku do pripomienkového konania s cieľom zefektívniť vymáhanie pohľadávok pre veriteľov a zároveň poskytnúť primeranú ochranu základným právam dlžníka. Jedným z kľúčových bodov pripravovaného návrhu zákona je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike, ktorý bude mať výlučnú kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exekučnej agendy a ktorým by sa podľa návrhu zákona mal stať Okresný súd Banská Bystrica. Novela zavádza významnú zmenu, a to náhodný výber súdneho exekútora pre každé exekučné konanie. Náhodný výber sa uskutoční zo zoznamu exekútorov sídliacich v príslušnom územnom obvode, ktorým bude územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo povinného. Novela taktiež zavádza pravidlá pre určovanie preddavkov na trovy exekúcie. Účinnosť novely je stanovená na 1.1.2017.


Od 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje problematiku vyvlastnenia z hmotnoprávneho hľadiska, ako aj z hľadiska procesného.


Od 1.8.2016 dochádza k zavedeniu novej povinnosti upravenej zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v znení neskorších právnych predpisov, a to k povinnej automatickej aktivácii elektronických schránok právnických osôb, ktorých využívanie bolo doteraz dobrovoľné. Najneskôr od 1. januára 2017 tak budú môcť štátne orgány všetkým právnickým osobám zasielať úradné dokumenty aj do ich elektronických schránok a táto forma doručenia bude rovnocenná s tou písomnou. Právnické osoby tak majú povinnosť pravidelného sledovania pridelenej schránky, pričom v dôsledku zameškania lehoty bude dochádzať k sankcionovaniu takéhoto konania.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo dňa 14.7.2016 do pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Navrhuje sprísniť prevádzkovanie hazardných hier a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám. Navrhuje sa meniť výkon dozoru pri hazardných hrách nelicencovaných poskytovateľov v on-line prostredí. Účinnosť zákona je stanovená na 1.1.2017.


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo dňa 30.6.2016 do pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona upravuje možnosť pre niektoré osoby prioritne „vykúpiť“ majetok podliehajúci konkurzu za cenu určenú na základe znaleckého posudku alebo za cenu dosiahnutú pri speňažení. Účinnosť novely je stanovená na 1.1.2017.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo dňa 14.7.2016 do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorej by sa mal zmeniť systém poplatkov pri registrácii vozidiel. Podľa novely by mali menej platiť vlastníci automobilov pri prvej registrácii vozidla, zvýšiť by sa však mali sadzby pri ďalších registráciách. Súčasťou novely zákona o správnych poplatkoch sú aj zmeny v licencovaní hazardných hier. Účinnosť novely je stanovená na 1.2.2017.