Legal News jún
streda, 29. jún 2016

Dňa 1.7.2016 nadobúdajú účinnosť 3 nové civilné procesné kódexy, ktoré sú výsledkom rekodifikácie občianskeho práva procesného a v plnom rozsahu nahradia súčasný Občiansky súdny poriadok. Týmito predpismi sú zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Dňa 1.7.2016 nadobúda účinnosť nový zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, schválený dňa 13.11.2015 Národnou radou Slovenskej republiky. Nový zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám. Prijatie zákona vychádza najmä z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, ale aj z potreby legislatívne sa priblížiť k ostatným členským štátom Európskej únie.

Dňa 9.6.2016 boli Európskym parlamentom schválené legislatívne zmeny, ktoré podstatne zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a zjednodušia tak voľný pohyb osôb v rámci Európskej Únie. Nová právna úprava tak zavádza viacjazyčné formuláre, ktoré sa budú pripájať k vnútroštátnym listinám. Cieľom je odstrániť administratívne formality, akými sú predkladanie takzvaného vyššieho overenia verejných listín či tzv. apostilov  pri verejných listinách, ktoré potvrdzujú osobný stav, rodičovstvo či štátnu príslušnosť. Uvedené sa týka aj listín potvrdzujúcich spôsobilosť uzavrieť manželstvo alebo registrované partnerstvo. Medzi listiny, ktoré budú akceptované v inom členskom štáte bez vyššieho overenia, budú patriť aj potvrdenia o absencii trestného záznamu danej osoby (výpis alebo odpis z registra trestov).Nové pravidlá sa týkajú aj listín, ktoré musia občania žijúci v inom členskom štáte predložiť za predpokladu, že sa v danom štáte chcú zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu alebo miestnych samospráv, či už ako voliči alebo kandidáti. Toto nariadenie nadobudne účinnosť postupne, pričom plne aplikovateľné bude od roku 2019.

Slovenská komora exekútorov sprístupní občanom už od 1.7.2016 Centrálny register exekúcií, v ktorom bude možné zistiť konkrétne údaje o aktuálnych exekučných konaniach  ako aj to, či je voči nim vedená exekúcia. Použitie registra bude spoplatnené administratívnym poplatkom a podmienené samotnou registráciou.

Dňa 1.7.2016 nadobúda účinnosť novela zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice vyhláška Ministerstva financií SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice. Zmeny sa budú týkať nárastu a rozšírenia možného okruhu používateľov virtuálnej registračnej pokladnice na všetkých podnikateľov, ktorí vystavia menej ako 3 000 dokladov mesačne.

Dňa 1.6.2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 575/2001 Z.z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy tzv. kompetenčný zákon. V zmysle novely sa vytvorí nový ústredný orgán štátnej správy - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,  čím sa má dosiahnuť, aby bol výkon kompetencií súvisiacich s investíciami a informatizáciou centralizovaný na úrovni jediného subjektu s právnou subjektivitou. Cieľom novely kompetenčného zákona je posilniť princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využívaní fondov Európskej únie. Súčasťou zmien kompetenčného zákona je úprava zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výrazne sa tým posilnia úlohy centrálneho koordinačného orgánu, ktoré bude plniť nový úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu.