Legal News jún/júl 2017
utorok, 1. august 2017

Od 1.7.2017 je účinná novela Správneho poriadku, ktorá zásadne mení režim doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi. Novela zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. V zmysle novely bude teda zmena fikcie doručenia v tom, že v prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa bude považovať za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte (čo sa doteraz po 3 dňoch od uloženia u občanov nezohľadňovalo a to aj v prípade, ak si zásielku počas uloženia na pošte prevzali) a len v prípade - ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, bude sa považovať 18. deň  lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do legislatívneho procesu návrh opatrenia, ktorým sa od 1.7.2017 mení výška životného minima. Životné minimum by sa malo zvýšiť o 0,7 %, čo predstavuje 1,39 eura.  Suma životného minima sa tak zvýši na sumu  199,48 eura. Od výšky životného minima závisí aj výška minimálneho  výživného na dieťa, ktorá sa po 1.7.2017 zvýši na sumu 27,32 eura.
Od 1.7.2017 sa v zmysle novely zákona o eGovernmente, aktivujú na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri Slovenskej republiky a so sídlom na Slovensku. Po 1.7.2017 bude komunikácia medzi štátom a právnickými osobami prebiehať iba elektronicky.
Od 1.7.2017 nadobúda účinnosť novela zákona sudcoch a prísediacich, ktorá sa zameriava úpravu troch oblastí - výberové konania na funkciu sudcu, hodnotenie sudcov a disciplinárnu zodpovednosť sudcov, a to pri rešpektovaní doterajšej úrovne otvorenosti výberových konaní, ich transparentnosti a verejnej kontroly.
Dňa 14.6.2017 schválil Parlament novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Novelou sa ruší obmedzenie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré bolo stanovené na najviac 3 000 pokladničných dokladov vyhotovených v jednom kalendárnom mesiaci. Zároveň sa výslovne ustanovuje aby aj tie podnikateľské subjekty, ktorým bolo v minulosti ukončené používanie virtuálnej registračnej pokladnice z titulu prekročenia počtu vydaných pokladničných dokladov mohli opäť používať virtuálnu pokladnicu bez akéhokoľvek obmedzenia s tým, že si opätovne podajú žiadosť na začatie jej používania. Novela nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
Od 1.6.2017 je účinná novela Ústavy SR týkajúca sa ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy. V zmysle Ústavy SR požíva poľnohospodárska a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. Novela rozširuje pôvodný článok 20, ktorý dovoľuje štátu upraviť režim vlastníctva z určitých špecifických dôvodov celospoločenského záujmu o tzv. potravinovú bezpečnosť, ako aj o novú kategóriu osôb, a to fyzické osoby. Cieľom novely je zabrániť, aby sa pôda vnímala ako tovar, ktorý môže ktokoľvek kúpiť.