Legal News máj
streda, 25. máj 2016

Od 18.6.2016 nadobúda účinnosť nový zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Zákon transformuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu. Predmetom nového zákona je cezhraničná spolupráca príslušného orgánu SR, ktorým je Národný inšpektorát práce, s príslušnými orgánmi iných členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore pri kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na poskytovanie služieb a s tým súvisiace povinnosti inšpektorátov práce a zároveň niektoré povinnosti vysielajúceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov na územie Slovenskej republiky.

V nadväznosti na prijatie nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb sa novelizujú súvisiace ustanovenia zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, konkrétne § 5, do ktorého sa doplnia definície týkajúce sa vysielania zamestnancov, ktoré doteraz v našej právnej úprave chýbali, ďalej ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.
Od 18.6.2016 nadobúda účinnosť novela zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, ak ide o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce. Novela zavádza novinku, podľa ktorej budú za nelegálne zamestnávanie zodpovední všetci objednávatelia práce alebo služieb, bez ohľadu na to, či o nelegálnom zamestnávaní ich dodávateľom vedeli alebo nie. Zákon umožňuje odberateľovi požadovať od dodávateľa informácie, na základe ktorých si môže preveriť, či neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Dodávateľ služby alebo práce má povinnosť informácie odberateľovi poskytnúť. Odberateľ má absolútnu objektívnu zodpovednosť, t.j. ak podnikateľ príjme službu alebo prácu od dodávateľa, ktorý využíva prácu načierno, bude mu uložená pokuta. V uvedenom prípade teda nie je možnosť liberácie z tejto zodpovednosti. Pokuta bude uložená vo výške 2 000 až 200 000 Eur, a ak pôjde o dve a viac nelegálne zamestnaných fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 Eur.

Dňa 20.5.2016 nadobúda účinnosť zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorý upravuje požiadavky na zložky a emisie tabakových výrobkov a súvisiace hlásiace povinnosti vrátane maximálnych úrovní emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v cigaretách, podmienky označovania a balenia tabakových výrobkov vrátane zdravotných varovaní, ktoré sa musia uvádzať na spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov a každom vonkajšom obale, zákaz uvádzať na trh tabak na orálne použitie, cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku, podmienky uvádzania nových kategórií tabakových výrobkov na trh a podmienky uvádzania výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami na trh, ich označovanie vrátane zdravotných varovaní.

Dňa 25.4.2016 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení. Cieľom návrhu zákona je posun termínu vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky osoby z  dôvodu prehodnotenia stratégie pokračovania programu eHealth, a to najmä vo vydávaní preukazu poistenca s elektronickým čipom.

Dňa 1.5.2016 nadobúda účinnosť zákon č. 362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Zákon reflektuje najmä požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) na sprístupňovanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, a to bez prekážok a obmedzení a požiadavky na legislatívne vyjadrenie obmedzenia prístupu tretích strán k týmto údajom. Ďalším cieľom zákona je vytvorenie právneho rámca pre vznik registra priestorových informácií ako základného registra verejnej správy, v rámci celkovej architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, cez ktorý bude umožnený prístup k všetkým priestorovým údajom a službám priestorových údajov Slovenskej republiky.