Legal News máj 2017
utorok, 20. jún 2017

Od 1.5.2017 nadobudla účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov. Zmeny sa týkajú najmä sezónneho zamestnania a vysielania zamestnancov v rámci vnútropodnikového transferu. Novelou sa tiež uľahčia podmienky pre zamestnancov, ktorí pracujú pre centrum strategických služieb, ako aj podnikateľov s inovatívnym projektom. 
Od 1.5.2017 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti. K základným cieľom tejto novely patrí najmä dôsledná a na účely trhu práce zodpovedajúca regulácia podmienok, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosti. Novela obmedzí vykonávanie zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie, pričom uchádzač o zamestnanie bude môcť pracovať výlučne na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. Novela taktiež upravuje možnosť maximálneho obdobia vykonávania zárobkovej činnosti uzatvorením dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru na obdobie celkovo 40 kalendárnych dní v roku.
Dňa 11.5.2017 schválil parlament novelu Správneho poriadku, ktorá zásadne mení režim doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi. Novela zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. V zmysle novely bude teda zmena fikcie doručenia v tom, že v prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa bude považovať za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte (čo sa doteraz po 3 dňoch od uloženia u občanov nezohľadňovalo a to aj v prípade, ak si zásielku počas uloženia na pošte prevzali) a len v prípade - ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, bude sa považovať 18. deň  lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Účinnosť novely je stanovená na 1.7.2017.
Dňa 16.5.2017 schválil parlament novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Cieľom novely je zefektívnenie procesu povoľovania a výstavby vybraných diaľnic a ciest pre motorové vozidlá so súčasným zachovaním adekvátnej možnosti obhájiť svoje záujmy všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov, na ktorých majú byť diaľnice postavené. Novela zavádza nový právny inštitút predbežnej držby, ktorý pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu umožní vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu.