Legal News marec
utorok, 4. apríl 2017

Od 1.3.2017 nadobudla účinnosť novela zákona  č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá zaviedla nové pravidlá pre osobný bankrot. Osobný bankrot je cenovo dostupnejší, pričom novela zavádza dva spôsoby pre dlžníka (fyzickú osobu), ktorými  sa môže zbaviť svojich dlhov, a to konkurzom alebo splátkovým kalendárom Novela prináša i ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.
Od 1.4.2017 nadobudne účinnosť časť novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá má zásadný význam najmä pre výrobcov, distribútorov liekov a lekárne. Novela zákona o liekoch zavádza tzv. emergentný systém (systém špeciálneho režimu dodávky liekov do lekárne), v zmysle ktorého sa zabezpečuje povinnosť držiteľa registrácie, t.j. výrobcu, distribútora a lekárne vydať pacientovi určený liek do 48 hodín pod hrozbou vysokej sankcie. V praxi zmeny budú vyzerať tak, že lekáreň odošle výrobcovi alebo distribútorovi anonymizovaný recept. V prípade, ak liek v určenej lehote nedodajú, zákon ustanovuje sankcie až do výšky 100 000 eur, v prípade opakovania až milión eur.
Dňa 1.4.2017 nadobudne účinnosť novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, Exekučný poriadok ktorá zavádza zásadné zmeny v exekučných konaniach. Novela  zriaďuje nový osobitný exekučný súd, ktorým bude Okresný súd Banská Bystrica. Ďalšou zmenou je náhodný výber súdneho exekútora, čím sa má zabezpečiť rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Významnou zmenou bude zastavenie exekučného konania v prípade, ak sa pri fyzickej osobe do  5 rokov alebo pri právnickej osobe do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Novela zjednodušuje aj podmienky odkladu exekúcie, pričom v určenom prípade bude môcť odklad povoľovať priamo exekútor. Zmena sa dotkne aj výšky odmeny exekútora pri vymáhaní peňažných nárokov, ktorá sa určí ako percento z vymoženej sumy.
Vláda SR schválila začiatkom marca 2017 návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je splnenie povinnosti zaviesť systém prepojenia registrov, zverejňovať informácie o zapisovaných údajov a poskytovať uložené listiny v elektronickej podobe.