Legal News november
pondelok, 28. november 2016

Dňa 09.11.2016 podpísal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska zákon o registri partnerov verejného sektora z 25. októbra 2016, tzv. protischránkový zákon. Nový zákon vychádza z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a jeho cieľom je zabezpečiť transparentnosť medzi štátom a biznisom. Protischránkový zákon reguluje obchodovanie štátu   a uzatváranie zmlúv len so subjektmi zapísanými v registri partnerov verejného sektora. Zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora, údaje zapisované do registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Registráciu bude vykonávať Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci.  Spoločnosti budú mať povinnosť zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora, pričom  svojim zápisom tieto spoločnosti odkryjú svoju vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod, čím by sa malo predísť uzatváraniu zmlúv so schránkovými firmami. Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri. V prípade poskytnutia nepravdivých informácií v zmysle protischránkového zákona hrozí uloženie pokuty až do výšky jedného milióna eur, odňatie zisku spoločnosti, alebo výmaz z registra partnerov verejného sektora, v dôsledku čoho sa subjekt nebude môcť uchádzať o prostriedky z verejných zdrojov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017, okrem niektorých článkov, ktoré nadobudnú účinnosť 1. augusta 2017.
Dňa 25.10.2016 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona o odpadoch, ktorú dňa 09.11.2016 podpísal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Novela zmierni povinnosti pre právnické osoby, ktoré vyplývajú zo zákona o odpadoch a s  s účinnosťou od 1. januára 2017 sa vypúšťa celý § 58 zákona o odpadoch. Pre podnikateľov to znamená, že od roku 2017 už viac nebudú musieť každý mesiac vypĺňať a podávať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky administratívne náročné hlásenie o odpadoch z obalov.
Dňa 09.11.2016 prezident Slovenskej republiky podpísal novelu zákona o liekoch. Lieky hradené z verejného zdravotného poistenia budú môcť vyvážať len ich výrobcovia a držitelia registrácií, nie distribučné firmy. Právna norma má riešiť chýbajúce lieky pre slovenských pacientov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pracuje na príprave nového zákona – Spotrebiteľského zákonníka, ktorého cieľom je zjednotenie právnych noriem týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa do jedného celku. Nový zákon bude obsahovať základné zásady, všeobecné ustanovenia  upravujúce práva a povinnosti verejnoprávneho charakteru, právnu úprava spotrebiteľských zmlúv vrátane zodpovednosti za vady a reklamačného konania. Obsahom zákona bude aj alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a presadzovania práv spotrebiteľov.