Legal news November 2017
utorok, 14. november 2017

Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 12.10.2017  novelu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií. Novela v nadväznosti na prax reaguje na potrebu spresnenia niektorých aspektov uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií v Slovenskej republike vzhľadom na širokú platformu zmien vykonaných prijatím zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v roku 2015. Novela nadobúda účinnosť 1.1.2018.
Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 11.10.2017 novelu zákona o účtovníctve, v zmysle ktorej budú podnikatelia povinný archivovať účtovné záznamy dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti, a to desať rokov. Účtovné záznamy bude môcť podnikateľ archivovať v písomnej alebo elektronickej forme. Novela reflektuje požiadavky praxe požadujúce úpravu v systéme účtovania, vykazovania a zverejňovania účtovnej závierky. Novela nadobúda účinnosť 1.1.2018.
Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 11.10.2017 novelu daňového poriadku. Novela upravuje inštitút daňového tajomstva z dôvodu zabezpečenia rešpektovania medzinárodných a európskych štandardov administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a odstránenia prekážok v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom cieľom je ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňových subjektov. Novela nadobúda účinnosť 1.1.2018.
Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 11.10.2017 novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Cieľom je nastaviť zmeny systému označovania spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou, úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu. Novela nadobúda účinnosť 1.1.2018.
Poslanci Národnej rady SR schválili definitívne dňa 12.10.2017 významnú novelu Obchodného zákonníka, ktorú predkladala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Cieľom novely je zastaviť nepoctivé zlučovanie spoločností, zaviesť opatrenia proti tzv. „bielym koňom“ a zvýšiť mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem. V zmysle novely nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť, ktorá by bola v úpadku. Rovnako sa v novele zakazuje, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. K tomu, či sú tieto podmienky splnené, teda či nástupnícka spoločnosť nebude v úpadku, sa musí vyjadriť audítor. Prvé zmeny nadobudnú účinnosť 1.1.2018. Ústanovnoprávny výbor  Národnej rady SR vypracoval pozmeňujúci návrh k novele Obchodného zákonníka, v ktorom navrhol aby ustanovenia reagujúce na nekalé likvidácie a fúzie obchodných spoločností nadobudli účinnosť čo najskôr, t.j. ešte pred 1.1.2018. Ustanovenia reagujúce na nekalé likvidácie a fúzie obchodných spoločností nadobudli účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov,  a to 8.11.2017.