Legal News október
pondelok, 28. november 2016

~~Poslanci Národnej Rady SR schválili dňa 12.10.2016 novelu zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“). Novela sa predovšetkým zameriava na špecifikáciu obozretných zásad pre poskytovanie spotrebiteľských úverov v oblasti stanovenia a dodržiavania limitov pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľské úvery, overovania príjmov spotrebiteľa, obozretného stanovenia, dodržiavania limitov a pravidiel pre maximálnu splatnosť a spôsob splácania spotrebiteľského úveru a špecifikáciu obozretných pravidiel pre poskytovanie spotrebiteľských úverov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Cieľom novely je predovšetkým obozretne predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak  pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok. Viaceré opatrenia, ktoré ustanovuje novela zákona o spotrebiteľských úveroch sú už ustanovené v zákone o úveroch na bývanie, pričom na dosiahnutie efektívneho účinku týchto opatrení s cieľom zamedziť ich možnému obchádzaniu bolo potrebné zaviesť tieto zmeny aj do zákona o spotrebiteľských úveroch. Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2017 s výnimkou niektorých článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017.
Poslanci Národnej Rady SR schválili dňa 12.10.2016 novelu zákona o dani z pridanej hodnoty ako aj novelu daňového poriadku, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017. V zmysle novely zákona o dani z pridanej hodnoty vznikne za zadržiavanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty počas daňovej kontroly nárok na finančnú náhradu, resp. nárok na úrok z nadmerného odpočtu. Novela daňového poriadku  formuje aj inštitút predbežného opatrenia. Novela zároveň pozmení ustanovenia týkajúce sa námietky zaujatosti a zároveň uľahčí podmienky na povolenie odkladu a splátok. Novela počíta aj s inštitútom skráteného vyrubovacieho konania ako aj vyrubovacím rozkazom, ktorý ma slúžiť ako efektívnejší spôsob vyrubenia dane.
Poslanci Národnej Rady SR schválili dňa 12.10.2016 novelu zákona o spotrebných daniach z tabaku, v zmysle ktorej sa má v nasledujúcich dvoch rokoch zvýšiť sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť dňa 15. decembra 2016, s výnimkou niektorých ustanovení, ktorých účinnosť je stanovená na rok 2017.
Dňa 12.10.2016 schválili poslanci Národnej rady SR návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania. Návrh zákona upravuje pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri poskytovaní podpory v oblasti malého a stredného podnikania, definuje oblasti a formy poskytovania podpory a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja malého a stredného podnikania zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania. Novela vymenúva priame a nepriame formy pomoci, ktoré môžu malé a stredné podniky získať. Priama forma pomoci môže byť realizovaná prostredníctvom dotácie alebo nenávratného finančného príspevku. Nepriamu formu pomoci môžu malé a stredné podniky získať vo forme poradenstva a vzdelávania za účelom zlepšenia svojich podnikateľských zručností. Zákon zavádza aj nové, inovatívne formy nepriamej podpory malého a stredného podnikania, a to najmä mentoring a koučovanie. Žiadateľmi môžu byt podnikatelia ktorí zamestnávajú menej ako 10 zamestnancov, malí podnikatelia s menej ako 50 zamestnancami a strední podnikatelia s počtom zamestnancov menším ako 250. Zákon zavádza aj pojem startup, ktorým môže byť iba obchodná spoločnosť, ktorá povinne vytvára základné imanie, pričom spoločnosťou povinne vytvárajúcou základné imanie sa bude na účely tohto zákona rozumieť iba taká spoločnosť, ktorej všetci spoločníci sú zo zákona povinní prispieť do základného imania vkladom. Účinnosť zákona je stanovená na 1.januára 2017.