Legal News október 2017
pondelok, 23. október 2017

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 19.7.2017 novelu zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom novely je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty. Novela má za cieľ zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe. Zásadnou zmenou je zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek. Novela dopĺňa možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce. Novela taktiež umožňuje v prípade podlimitných zákaziek využiť tzv. jednoobálkový systém alebo zmeniť poradie vyhodnocovania dokumentov. Novela nadobúda účinnosť. 1.11.2017.
Od 1.9.2017 nadobudla účinnosť novela zákona o kolektívnom vyjednávaní. Účelom novely je najmä úprava záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia s cieľom zosúladenia právnej úpravy s nálezom Ústavného súdu. Novela zavádza novú reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. V zmysle novely má zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa právo oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá má mať účinky aj na iných zamestnávateľov. V nadväznosti na to, ak sú splnené podmienky reprezentatívnosti, ministerstvo oznámi uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy v Zbierke zákonov SR. S cieľom zabezpečiť ochranu konkrétneho zamestnávateľa sa dotknutému zamestnávateľovi priznáva právo predložiť pripomienky ministerstvu a podať žalobu voči oznámeniu ministerstva.
Do medzirezortného pripomienkovania bol predložený návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. V tejto súvislosti sa navrhuje zaviesť úplne nová právna úprava správy zaistenia majetku. Návrh predpokladá aj zmenu Trestného zákona a Trestného poriadku za účelom zefektívnenia nástrojov pre zaisťovanie majetku ako aj zmenu zákona o policajnom zbore. Do zákona sa navrhuje zaviesť, aby správu zaisteného majetku vykonávala vo všeobecnosti Finančná správa SR. Pri špecifickom type majetku (napr. zbrane, strelivo, rádioaktívne materiály, drogy a pod.) budú správu tohto majetku vykonávať osobitné orgány (polícia, atď). Ak možnosti finančnej správy nebudú na správu zaisteného majetku postačovať, bude môcť poveriť správou aj iné subjekty. V rámci zmeny sa zavádzajú aj nové zaisťovacie inštitúty ako zaistenie nehnuteľnosti, zaistenie obchodného podielu, zaistenie inej majetkovej hodnoty, zaistenie náhradnej hodnoty. Dôležitou zmenou je, že zaisťovacie inštitúty v trestnom konaní bude možné využívať už aj pred vznesením obvinenia, resp. v rámci postupu pred začatím trestného stíhania. Ďalšou novinkou má byť ochranné opatrenie „zhabanie časti majetku“, ktorým sa budú postihovať výnosy z trestnej činnosti. Navrhovaná účinnosť právnej úpravy je 1.1.2018.