Legal News september
pondelok, 28. november 2016

Dňa 8.9.2016 schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, ktorý podpísal prezident Andrej Kiska dňa 13.9.2016. V zmysle tejto novely sa nahlasovanie pobytu v zahraničí dlhšieho ako 90 dní stáva dobrovoľným. Novela tak mení charakter hlásenia prechodného pobytu a pobytu v zahraničí dlhšieho ako 90 dní, a to z povinnosti na právo občana. Zmeny nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia novely zákona v Zbierke zákonov SR.
Dňa 8.9.2016 schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže, v zmysle ktorej sa upravuje zaistenie ochrany a poriadku v objektoch Súdnej rady SR. Dôvodom je skutočnosť, že Súdna rada totiž už nebude sídliť v objekte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v ktorom ochranu a poriadok zabezpečujú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Súdna rada sa presťahovala zo Župného námestia do Miestodržiteľského paláca na Hlavnom námestí v Bratislave. Účinnosť novely je stanovená na 1.10.2016.
Dňa 12.9.2016 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o diaľničnej známke. V zmysle tejto novely sa pokuty za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest bez elektronickej diaľničnej známky znížia z 300 na 150 eur. Prevádzkovatelia motorových vozidiel do 3,5 tony zaplatia 100 eur, ak uhradia pokutu do 15 dní. Zmeny nadobudnú účinnosť 1.11.2016.
Dňa 6.9.2016 bola posunutá poslancami Národnej rady Slovenskej republiky do druhého čítania novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. V zmysle tejto novely sa má ponechať sadzba osobitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 2020 na terajšej úrovni koeficientu 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. Od roku 2021 však novela počíta s nulovou sadzbou odvodu. Novelou sa taktiež  zrušia ustanovenia o tzv. degresii sadzby bankového odvodu v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa, ktorým je podiel uhradených odvodov na celkových aktívach bankového sektora SR. Rovnako bola dňom 6.9.2016 do druhého čítania poslancami Národnej rady Slovenskej republiky posunutá novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu.
Dňa 1.9.2016 nadobudla účinnosť novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania a novela vyhlášky o špeciálnych školách.
Dňa 16.8.2016 prešli pripomienkovým konaním tri návrhy zákonov vypracované Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, a to zákon o registri verejného sektora, tzv. protischránkový zákon, zákon o upomínacom konaní a novela zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní EÚ. Návrhy zákonov budú predmetom rokovania vlády koncom septembra, príp. októbra 2016, pričom navrhovaná účinnosť je stanovená na začiatok roka 2017. Zmeny po pripomienkovom konaní sa reflektovali tak, že v protischránkovom zákone sa rozšíril okruh registra partnerov verejného sektora, ktorí sa uchádzajú o verejné zdroje zo štátneho alebo obecného rozpočtu. Po novom vzniká povinnosť registrovať sa aj tým, ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátnych fondov, alebo zo štátnych, príp. obecných akciových spoločností.