Legal News September 2017
piatok, 9. jún 2017

Dňa 16.8.2017 schválila vláda SR novelu Obchodného zákonníka predloženú podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti L. Žitňanskou. Novela rieši problematiku nepoctivých fúzií obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti tzv. „bielym koňom“. Novela nadobúda účinnosť 1.1.2018.
Dňa 16.8.2017 schválila vláda SR novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej dochádza predĺženiu doby archivácie účtovných dokladov z 5 na 10 rokov. Novela zavádza inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve a zároveň zapracúva praktické požiadavky praxe požadujúce úpravu v systéme účtovania, vykazovania a zverejňovania účtovnej závierky. Navrhovaná účinnosť novely je 1.1.2018.
Dňa 16.8.2018 schválila vláda SR novelu zákona č. č. 186/2009 Z. z.  o finančnom sprostredkovaní a poradenstve. Novela prinesie viacero zmien, ktoré sa týkajú najmä osobitného finančného vzdelávania, nárokov na odbornú spôsobilosť, zavedenia podrobnejších pravidiel výkonu činnosti finančného sprostredkovania, či osobitnej regulácie investičných produktov založených na poistení, zavedenia regulácie krížového predaja, podrobnejšej úpravy cezhraničných služieb a sprísnenia udeľovania sankcií.  Novela sa vzťahuje na finančných agentov, finančných poradcov, ako aj na poisťovne a ich zamestnancov. Novela nadobúda účinnosť 23.2.2018.
Dňa 16.8.2017 schválila vláda SR novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok v znení neskorších predpisov, ktorá mení inštitút daňového tajomstva z dôvodu zabezpečenia rešpektovania medzinárodných a európskych štandardov administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a odstránenia prekážok v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom cieľom je ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňových subjektov. Novela nadobúda účinnosť 1. 1.2018, okrem niektorých článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Dňa 16.8.2014 schválila vláda SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je zamedziť daňovým únikom pri spotrebných daniach, a to pri pohonných látkach. Novela sprísňuje podmienky na vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj pohonných láto a upravuje sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu. Účinnosť novely je stanovená od 1.1.2018 s výnimkou niektorých ustanovení.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predložili dňa 18.8.2017 na rokovanie do Národnej rady SR návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Cieľom predkladaného návrhu je zabezpečiť výrazné zvýšenie reálnych zárobkov nízkopríjmových pracujúcich, pričom ťarchu tohto nárastu by okrem zamestnávateľov niesol na pleciach predovšetkým štát. V zmysle predkladanej novely sa navrhuje zvýšiť minimálna mzda zo súčasných 435 eur na 480 eur.
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý upravuje právny režim pričlenenia obce k inej v určitých prípadoch, zmenu právnej regulácie umiestňovania a odstraňovania reklamných zariadení na verejných priestranstvách ako aj úpravu odmeňovania hlavných kontrolórov obcí, poslancov obecných zastupiteľstiev. Navrhovaná účinnosť novely je 1.1.2018.