Prednáška na tému „Ako sa správať pri kontrole z Protimonopolného úradu“
pondelok, 2. máj 2016

Dňa 15.4.2016 sa v priestoroch našej spoločnosti uskutočnila pútavá a zaujímavá prednáška na tému „Ako sa správať pri kontrole z Protimonopolného úradu“. Tému nám predostrel Mgr. Peter Demčák, riaditeľ odboru kartelov Protimonopolného úradu.

Obsahom prednášky bolo usmernenie k právomoci a postupu Protimonopolného úradu SR pri výkone inšpekcie v priestoroch a dopravných prostriedkoch podnikateľa, ktoré súvisia s jeho činnosťou alebo konaním podľa ust. § 22a ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Prednášky sa zúčastnili právnici vplyvných spoločností, ktoré majú významné postavenie na slovenskom aj zahraničnom trhu.


V krátkosti o prednáške:

Povinnosti inšpektorov:
        o Náležitosti poverenia – formálne a vecné
        o Identifikácia inšpektorov
        o Oboznámenie s predmetom a účelom inšpekcie
        o Poučenie o právach, povinnostiach, o právnych prostriedkoch, následkoch nespolupráce
        o Vyhotovenie zápisnice z priebehu inšpekcie
        o Povinnosť poučovať o práve prizvať advokáta, resp. čakať na jeho príchod
        o Povinnosť klásť otázky potrebné na vykonanie inšpekcie
        o Povinnosť rešpektovať súkromnú korešpondenciu
        o Povinnosť rešpektovať komunikáciu podnikateľa s externým právnikom (LPP)
Povinnosti podnikateľa:
        o Umožniť vstup
        o Spolupracovať, poskytnúť riadnu súčinnosť a umožniť riadne vykonanie inšpekcie
        o Umožniť zamestnancom podať vysvetlenie a predložiť informácie bez ohľadu na nosič
        o Zabezpečiť prístup ku všetkým informáciám v elektronickej podobe
        o Zabezpečiť neporušenie pečate

Zákonná inšpekcia:
        o Poverenie na vykonanie inšpekcie
                • Formálne náležitosti
                • Vecné náležitosti
        o Výkon inšpekcie na mieste  - povinnosti a práva inšpektorov
Vyhľadávacie inšpekcie – Fishing Expeditions:
        o Vykonanie inšpekcie bez podozrenia/dôvodu
        o Povinnosť uviesť, aké domnienky má úrad v úmysle preveriť, t.j. čo hľadá/overuje – predmet a účel
Náhodne nájdený dôkaz

Účinné možnosti právnej ochrany voči inšpekčným postupom:
        o Námietky
        o Námietky, sťažnosť vs súdna ochrana
                • NS SR 1 Sžz/6/2014, 10 Sžz/5/2014, 1 Sžz/10/2014
        o Ochrana pred nezákonným zásahom
                • Subsidiarita
                • Predbežné opatrenie
                • Lehota na podanie návrhu na súd
        o Žaloba proti rozhodnutiu a postupu