Register partnerov verejného sektora
utorok, 21. február 2017

Register partnerov verejného sektora tzv. Protischránkový zákon

Účinnosťou zákona číslo 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od 01. februára 2017 prístup k prostriedkom z verejných zdrojov podmienený registráciou v Registri partnerov verejného sektora, a preto Vám prinášame nasledovné informácie:

• partnerom verejného sektora je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. z štátnych a obecných rozpočtov, eurofondov, vrátane štátnej pomoci)

• povinnosť zaregistrovať sa v Registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje za určitých okolností taktiež na fyzické a právnické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo dodávajú tovar alebo služby partnerom verejného sektora (subdodávatelia) ako i na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

• partnerom verejného sektora sú osoby, ktorým boli poskytnuté jednorázovo finančné prostriedky v sume prevyšujúcej 100.000,- EUR alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250.000,- EUR v kalendárnom roku

• registrovať partnera verejného sektora môže okrem iných osôb aj advokát, ktorý bude zodpovedať za správnosť údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora

• subjekty zapísané v už existujúcom Registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie sa považujú za partnerov verejného sektora, sú však povinné v lehote do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie konečného užívateľa výhod

• následkom porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o registri partnerov verejného sektora môže byť uloženie pokút, odstúpenie štátu od uzatvorených zmlúv a výmaz z registra partnerov verejného sektora

• sankcia vo forme pokuty za nedodržanie zákona sa rovná výške získaného hospodárskeho prospechu. V prípade nemožnosti určiť výšku hospodárskeho prospechu, pokuta bude uložená vo výške 100.000,- EUR až 1.000.000,- EUR. Štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora môže byť uložená pokuta až do výšky 100.000,- EUR a osobe, ktorá je konečným užívateľom výhod až do výšky 10.000,- EUR

• overenie konečného užívateľa výhod (osoby, ktorá využíva hospodársky prospech) musí byť vykonávané každoročne

alianciaadvokátov ak, s.r.o. ako oprávnená osoba ponúka:

• preverenie povinnosti registrovať Vašu spoločnosť v Registri partnerov verejného sektora
• komplexné právne služby spojené s registráciou v Registri partnerov verejného sektora
• identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod