Právne služby

Obchodné právo, korporátne právo, fúzie a akvizície

Obchodné zmluvy

Poradenstvo v oblasti uzatvárania obchodných zmlúv je zamerané na uspokojovanie potrieb všetkých našich klientov, či už ide o medzinárodnú spoločnosť, alebo miestnych začínajúcich podnikateľov. Takéto obchodné zmluvy sa týkajú napr. leasingových zmlúv, zmlúv o obchodnom zastúpení, distribučných zmlúv, zmlúv o dielo, kúpnych zmlúv, atď.

Zakladanie obchodných spoločností

Problematika zakladania obchodných spoločností zahŕňa identifikáciu rizík a výhod s nimi spojených pri vstupe podnikateľa na slovenský trh a pri výkone podnikateľských aktivít využívajúc výhody trhovej ekonomiky. Zaručujeme bezproblémové rýchle zakladanie nových subjektov. Okrem založenia viacerých obchodných spoločností, sme na území Slovenskej republiky založili viacero obchodných komôr. Našim klientom poskytujeme poradenstvo
pri výbere perspektívnych strategických partnerov prostredníctvom procesu due dilligence.
Popri zakladaní nových spoločností pomáhame našim klientom v každodennej činnosti, pripravujeme priebeh valných zhromaždení, zmluvy o predaji obchodných podielov, kapitalizáciu pohľadávok, atď.

Fúzie a akvizície

Asistovali sme našim klientom pri niekoľkých projektoch privatizácií, zlučovaní spoločností, splynutí ako aj rozdelení spoločností. Išlo o klientov lokálnych aj zahraničných a to v oblasti bielej techniky, energetiky, chemického priemyslu a potravinárstva.

Pracovné právo

Poradenstvo v pracovnom práve tvorí logickú súčasť našich aktivít. Poskytujeme poradenstvo tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom, a zabezpečovali sme pracovnoprávnu agendu pre viaceré spoločnosti. Poskytujeme právne poradenstvo zamestnávateľom pri komplexnej príprave pracovnoprávnej dokumentácie, ako aj pri hromadnom prepúšťaní. Na druhej strane poskytujeme právne poradenstvo aj odborovým organizáciam pri vyjednávaní so zamestnávateľmi.

Franchising a právo duševného vlastníctva

alianciaadvokátov ak, s.r.o. je členom Slovenskej franchisingovej asociácie. Komplexné právne poradenstvo je poskytované s ohľadom na všetky aspekty franchisingového podnikania tak v oblasti vstupu franchisora na trh, ako aj v prípade sekundárnej ochrany franchisora, v prípade porušovania jeho práv, či už zo strany franchisee alebo tretích osôb.
Právne poradenstvo sa orientuje predovšetkým na oblasti obchodného práva, práva duševného vlastníctva, práva nekalej súťaže, ochrany hospodárskej súťaže a zahŕňa najmä:
konzultácie s klientom a vypracovanie zmluvnej dokumentácie (napr. návrhu franchisingovej zmluvy vrátane zapracovania pripomienok klienta do zmluvy),
zastupovanie klienta počas rokovaní s druhou stranou,
zastupovanie klienta v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a pred iným štátnymi orgánmi a inštitúciami,
posúdenie franchisingovej zmluvy z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže,
vypracovanie právnej analýzy vzhľadom na špecifiká slovenského trhu a slovenskej legislatívy,
registrácia ochranných známok a licenčných zmlúv

Realitné právo a poradenstvo pre developerov

Aktivity našich právnikov v oblasti realitného práva zahŕňajú poradenstvo pri akvizíciách, financovaní, stavbe, prenájme a predaji nehnuteľností, ako aj vyjednávanie zmluvných podmienok počas jednotlivých fáz výstavby. Pre našich klientov pripravujeme zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve ako aj nájomné zmluvy. Naši klienti sú významní developeri, vlastníci nákupných centier, administratívnych stavieb a priemyselných parkov ako aj fyzické osoby.

Farmaceutické právo

Farmaceutické právo je oblasť práva, ktorému sa v súčasnosti alianciaadvokátov ak, s.r.o. venuje mimoriadne intenzívne. V priebehu posledných desiatich rokov sme pracovali pre viaceré farmaceutické spoločnosti, ktoré patria k svetovým najväčším inovatívnym výrobcom liekov a zdravotníckych pomôcok. Pre týchto klientov poskytujeme právne poradenstvo najmä v prípadoch z oblasti regulatory affairs a vo vzťahu ku generickým producentom liekov. V tejto súvislosti sme vypracovávali pre našich klientov desiatky právnych analýz týkajúcich sa cenotvorby, preskripcie, etických pravidiel a vzťahov medzi farmaceutickými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, a pod. Táto časť právnej agendy však zďaleka nepokrýva všetky oblasti farmaceutického práva, ktorým sa venujeme. Medzi našich klientov patria okrem výrobcov liekov aj distribučné spoločnosti a lekárne, ktorým pomáhame v každodennom podnikaní a riešime ich problémy súvisiace napr. s aplikáciou zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Dopravné právo

Pozemná preprava

Naša kancelária pôsobila od roku 1995 ako právny zástupca spoločnosti ČESMAD Slovakia. Pri tejto príležitosti získala bohaté skúsenosti z problematiky karnetov TIR, dohovoru CMR, ako aj z oblasti prepravných a špedičných služieb. Zastupovali sme združenie ČESMAD Slovakia proti colným úradom a colnému riaditeľstvu v súvislosti s colnými dlhmi a záručným systémom TIR. Zastupujeme jednotlivých dopravcov, prepravcov a poisťovne v súvislosti s rozličnými problémami, ktoré im vznikajú pri medzinárodnej preprave tovaru.

Letectvo

V oblasti leteckého práva máme pomerne rozsiahle takmer 20 ročné skúsenosti. Počínajúc založením leteckej spoločnosti, cez poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s bežnou prevádzkou leteckej spoločnosti.
Rozsiahle je naše právne poradenstvo aj v oblasti leasingových zmlúv na lietadlá, kúpne zmluvy, novácie existujúcich právnych vzťahov, registrácie lietadiel apod. Predmetné právne poradenstvo poskytujeme predovšetkým pre zahraničných klientov v angličtine.

Právne poradenstvo v oblasti prípravy a realizácie PPP projektov

V rámci poradenstva v oblasti Public Private Partnership (PPP) projektov ponúka naša spoločnosť skúsenosti v oblasti právneho poradenstva pri realizácii viacerých PPP projektov, najmä v oblasti zdravotníctva, ale aj iných oblastí. So spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovenská republika, s.r.o. sme poskytovali poradenstvo v oblasti PPP aj pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Zúčastnili sme sa aj verejnej súťaže týkajúcej sa feasibility study ohľadom vojenskej nemocnice. Okrem poradenstva v oblasti zdravotníctva sme poskytovali aj právne služby členovi konzorcia v rámci projektu výstavby diaľnice D1. Spolu so spoločnosťou Ernst&Young sme pripravili štúdiu z oblasti PPP a EU fondov pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Protimonopolné právo

Naše oddelenie zaoberajúce sa protimonopolným právom bolo vedené bývalým predsedom Federálneho protimonopolného úradu JUDr. Ing. Imrichom Flassikom, ktorý bol jedným zo zakladateľov protimonopolného práva na území bývalého Československa. Zastupovali sme niekoľko klientov pred slovenským Protimonopolným úradom – významnú slovenskú investičnú spoločnosť počas zlučovania s inou investičnou spoločnosťou, ako aj významnú chemickú spoločnosť, alebo jedného z najväčších alternatívnych telekomunikačných operátorov v otázke liberalizácie telekomunikačného trhu na Slovensku.

Bankové a poistné právo

alianciaadvokátov ak, s.r.o. je po niekoľko rokov poradcom slovenských i medzinárodných bankových domov a poisťovacích spoločností vykonávajúcich činnosť na území Slovenskej republiky. Medzi našich klientov patria aj zahraničné investičné banky ako aj pobočky zahraničných bánk. Poradenstvo spočíva v poskytovaní širokej škály služieb v oblasti bankového a finančného práva. Medzi hlavné činnosti v tejto oblasti patria úverové transakcie, právna pomoc investorom najmä v oblasti získavania potrebných licencií a povolení, ako aj finančné reštrukturalizácie a reorganizácie. Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri uzatváraní úverových zmlúv, pomáhame pri vyjednávaní s bankou, pripomienkujeme úverové zmluvy, ako aj zabezpečovacie inštitúty.

Správne právo

Podnikateľské aktivity našich klientov vyžadujú vydávanie širokej škály súhlasov, licencií, povolení a iných listín vydávaných štátnymi orgánmi na rôznych úrovniach štátnej a verejnej správy. Poskytujeme profesionálnu pomoc, aktívnu podporu a zastupovanie klientov pred všetkými štátnymi orgánmi v procese udeľovania licencií.
Právna pomoc poskytovaná klientom tiež zahŕňa priestupkové konania v rámci správneho práva, ako aj konania týkajúce sa iných previnení, ktoré sú predmetom ukladania pokút a rôznych penále v rámci správneho konania.

Sporová agenda a mimosúdne vyrovnania

Naša kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti sporových konaní pred všetkými národnými, ako aj medzinárodnými súdnymi inštanciami. Zastupujeme fyzické, aj právnické osoby, vrátane štátnych subjektov na strane žalobcu ako aj na strane odporcu v súdnych ako aj v rozhodcovských konaniach. V tejto súvislosti poskytujeme právne služby v obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, ako aj v občianskoprávnych sporoch, ako aj právnu pomoc pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia vrátane uznávania a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí a rozhodcovských nálezov. Vo všetkých prípadoch kde je to možné odporúčame našim klientom predchádzať súdnym sporom a zastupujeme ich pri vyjednávaní čo najvýhodnejších podmienok mimosúdnych riešení.

Právne služby

JUDr. Petra Benková

advokátska koncipientka

JUDr. Jana Bačeková

advokátska koncipientka

JUDr. Gerta Sámelová Flassiková

Managing partner a advokátka

Mgr. Ján Voloch

partner a advokát
správca konkurznej podstaty

Mgr. Peter Nágl

advokát