Vymáhanie

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok uskutočňuje spoločnosť ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s so sídlom Podtatranského 1, Bratislava ktorá v spolupráci s advokátskou kanceláriou alianciaadvokátov ak, s.r.o. komplexne zabezpečuje procesnú stránku riešenia jednotlivých inkasných prípadov dlžníkov v rámci súdneho vymáhania so zreteľom na profesionalitu a efektivitu, pričom dbá na zachovanie dobrého mena svojho klienta.

Kapacitné možnosti vybavenia pohľadávok

ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s. má personálne kapacity a materiálno-technické predpoklady  prijať postúpené prípady v množstve 2500 – 3000 prípadov mesačne a poskytovať efektívne služby v prospech klienta v potrebnom objeme.

Spätná väzba

ALIANCIA ADVOKÁTOV a. s. je schopná podávať písomne a v prípade potreby aj ústne správu:

  1. zmene stavov – denne,
  2. výsledku každého pojednávania – denne/ mesačne,
  3. stave vývoja postúpených prípadov – report - mesačne/ podľa dohody,
  4. každej dôležitej skutočnosti, ktorá môže významným spôsobom ovplyvniť vymáhanie pohľadávok postúpených Vašou spoločnosťou - podľa dohody.

technické vybavenie

ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s. zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov dlžníkov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Proces prijatia, evidencie a správy inkasa je podporovaný moderným aplikačným softwarom LIBELUS. Aplikácia bola prispôsobená pre potreby mimosúdneho aj súdneho vymáhania pohľadávok pre našich klientov. Software je schopný prijať, odosielať a spracovávať všetky požadované vstupné aj výstupné údaje ako aj e-maily s možnosťou kryptovania. Umožňuje tiež vytvárať výstupy podľa požiadaviek klienta, rôzne tlačové zostavy, vyhodnotenia, protokoly, výzvy a pod.

Po ukončení prípadu na súde právoplatným rozhodnutím, ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s. odovzdá bezodkladne klientovi právoplatné rozhodnutie súdu spolu s vyznačenou právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia súdu, ktoré bude podkladom na fakturáciu a vyplatenie paušálnej odmeny. V prípade záujmu klienta je ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s. pripravená zabezpečiť aj exekučné služby na základe spolupráce s exekútorskými úradmi, ktoré sú schopné spracovávať a vymáhať veľké objemy pohľadávok.

flexibilita

Variabilita informačných technológií

Špeciálne pre našu spoločnosť prispôsobený informačný systém je budovaný dostatočne variabilne a široko parametricky. To umožňuje flexibilne meniť, pridávať a aktualizovať jednotlivé moduly a reagovať tak na meniace sa potreby klienta, jeho prípadných požiadaviek ako aj zmeny legislatívy v Slovenskej republike. Na každú zmenu požiadaviek zo strany klienta a podľa závažnosti a rozsahu zmien je ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s. pripravená reagovať okamžite, alebo v nevyhnutne krátkom čase a vykonať potrebné aktualizácie informačného systému.

Pokiaľ vznikne požiadavka zásahov a zmeny v postupe súdneho vymáhania pohľadávok z dôvodu zmeny zmluvných podmienok medzi Vašou spoločnosťou a jej dlžníkmi alebo zmeny pracovných postupov vo Vašej spoločnosti je ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s. schopná flexibilne reagovať na tieto zmeny s cieľom uspokojiť požiadavky klienta.

Flexibilita ľudských zdrojov

Profesionálny tím inkasných pracovníkov a spolupracujúcich advokátov ovláda danú problematiku, legislatívu, pozná informačný systém a využíva administratívne a právne postupy aplikované pri vymáhaní pohľadávok s profesionalitou, rýchlosťou a presnosťou, ktorá je závažným prvkom úspešnosti v celom procese mimosúdneho aj súdneho vymáhania pohľadávok. ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s. včas upozorňuje na okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na vymáhanie pohľadávok ako je zmena v praxi súdov, legislatívy a pod.

V rámci mimosúdneho vymáhania pohľadávok je ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s. pripravená znášať prvotné výdavky spojené s mimosúdnym vymáhaním. Odmena je stanovená percentuálnou sadzbou, ktorá je predmetom dohody s klientom a fakturuje sa mesačne na základe vzájomne odsúhlasenej špecifikácie.

V prípade, že klient prejaví záujem aj o súdne vymáhanie, je táto záležitosť predmetom vzájomnej dohody.

ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s. má skúsenosti aj s odkupovaním pohľadávok od tretích osôb alebo aj od niektorých klientov. Spoločnosť vyhrala niekoľko tendrov na odkúpenie pohľadávok a v súčasnosti spravuje a vymáha aj vyše 9.000 vlastných pohľadávok.

V prípade Vášho záujmu o naše služby sme pripravení stretnúť sa s Vami a poskytnúť bližšie informácie.

Vymáhanie

Ing. Peter Sámel

Predseda predstavenstva
ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s.