Ján Voloch, Mgr.

Pozícia: partner, advokát

Jazykové znalosti: anglický, francúzsky, český, slovenský

Ján je partner v advokátskej kancelárii alianciaadvokátov ak, s.r.o. a v tejto advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2004. Právnu prax vykonáva od roku 2002, teda od ukončenia štúdií na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, pričom od roku 2002 do roku 2005 vykonával prax advokátskeho koncipienta a od roku 2006, po absolvovaní advokátskych skúšok, vykonáva prax advokátsku.

Ján sa vo svojej práci špecializuje najmä na zastupovanie na súdoch v obchodnoprávnych, občianskoprávnych a pracovnoprávnych sporoch. Okrem iného kontinuálne od roku 2008 poskytuje právne poradenstvo jednej z najväčších medzinárodných spoločností podnikajúcej v oblasti veľkoobchodu. Obľúbenou klientelou sú aj viacerí domáci podnikatelia z oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy.

Osobitnou oblasťou právnych služieb, ktorým sa Ján venuje je farmaceutické právo, kde zastupuje najmä farmaceutické spoločnosti vyrábajúce originálne lieky a distribútorov liekov. Právne poradenstvo v oblasti farmaceutického práva zahŕňa regulačné právo, označovanie a reklamu liekov a zdravotníckych pomôcok, kategorizáciu a cenotvorbu, získavanie oprávnení na manipuláciu s liekmi a aspekty klinického testovania liekov.

Od roku 2009 vykonáva funkciu správcu podľa zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, takže sa teoreticky aj prakticky venuje konkurznému a reštrukturalizačnému právu vo všetkých jeho aspektoch, tak z pozície správcu ako aj z pozície advokáta zastupujúceho klientov pri uplatňovaní ich práv v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní.

Ján bol v minulosti taktiež zainteresovaný na medzinárodných privatizačných transakciách a procesoch, kde napomáhal pri príprave energetickej legislatívy pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Vzdelanie:    Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Školenia:    Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky od 10.04.2008 do 07.06.2008, ukončené vykonaním správcovskej skúšky dňa 17.06.2008 a 18.06.2008 pred skúšobnou komisiou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Pravidelná účasť na školiacich podujatiach organizovaných Združením konkurzných správcov Slovenskej republiky.

Členstvo v profesijných organizáciách:    Slovenská advokátska komora

Združenie konkurzných správcov Slovenskej republiky