JUDr. Jana Bačeková

Pozícia:         advokátsky koncipient

Jazykové znalosti:    anglický, nemecký, slovenský

Janka pôsobí v advokátskej kancelárii alianciaadvokátov ak, s.r.o. ako advokátsky koncipient od roku 2015.

Počas celého štúdia na vysokej škole pracovala ako právny asistent vo viacerých advokátskych kanceláriách, kde nadobudla praktické skúsenosti z občianskeho, obchodného a pracovného práva. Janka absolvovala odbornú stáž na Okresnej prokuratúre Bratislava  IV, počas ktorej získala praktické znalosti aj z oblasti trestného práva.

V súčasnosti sa špecializuje predovšetkým na oblasť práva ochrany spotrebiteľov, sporovej  súdnej agende, obchodnému právu a právu obchodných spoločností, občianskemu právu, pracovnému právu a farmaceutickému právu. Participuje na príprave zmlúv a právnych analýz v anglickom jazyku.

V rámci svojej právnej praxe zastupuje klientov pri mimosúdnych rokovaniach ako aj v exekučných konaniach a konaniach pred súdmi, a to najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva.

Vzdelanie:         Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

Publikácie:     V rámci publikačnej činnosti participuje na e-poradni týždenníka TREND.

Členstvo v profesijných organizáciách:     Slovenská advokátska komora