JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Pozícia:  off counsel

Jazykové znalosti: anglický

Martina vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história a archívov. V rokoch 2002-2005 absolvovala doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

V advokátskej kancelárie alianciaadvokátov ak, s.r.o. pôsobila ako advokátsky koncipient v období od 2000 – 2002, pričom s alianciaadvokátov ak, s.r.o. naďalej úzko spolupracuje až dodnes.

Martina pôsobí od roku 2010 ako prodekan pre denné bakalárske a magisterské štúdium a sociálnu starostlivosť na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Od roku 2007 taktiež pôsobí ako odborný asistent na katedre teórie práva a ústavného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Od roku 2011 je členom pracovnej skupiny pre históriu advokácie Slovenskej advokátskej komory.

V januári 2016 absolvovala obhajobu habilitačnej práce a habilitačnú prednášku na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

V súčasnosti sa zameriava na oblasť teórie práva, združovacieho práva, históriu advokácie a záujmovú samosprávu v právnických profesiách.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Archívnictvo – história

Publikácie:     

Monografie: Prvé ženy v slovenskej advokácii

Združenia a právo slobodne sa združovať

Publikácie v právnických časopisoch:

Komorní listy: Od koncipientiek k prvým advokátkam na Slovensku

Právník: Prvé ženy v právnickom vzdelávaní na Slovensku v Československej republike v rokoch 1918 – 1938

Bulletin slovenskej advokácie: Prelomenie princípu osobného výkonu advokácie

Reklama pri výkone advokátskeho povolania

Prvé ženy v advokácii na Slovensku

Organizácia advokácie v súčasnosti je skutočne v rukách advokátov

Justičná Revue: Združenia a súdna ochrana

Psychológ medzi právnikmi: Ochrana práva slobodne sa združovať v združeniach

Ďalšie publikácie: Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku    

Povolanie je dar a poslanie