Mgr. Peter Voloch

Pozícia: Advokát

Jazykové znalosti: anglický, český, slovenský

Pred začatím svojej advokátskej kariéry získal Peter právne skúsenosti pracujúc na rôznych pozíciách v štátnej správe (Ministerstvo spravodlivosti SR, Rada pre vysielanie a retransmisiu ako vedúci Právneho a kontrolného odboru Kancelárie Rady), ako aj v bankovom sektore v rôznych slovenských bankách a v spoločnosti patriacej do bankovej skupiny, ako aj v iných obchodných spoločnostiach, čo mu poskytlo cenné právne skúsenosti v rôznych osobitných aspektoch správneho práva, trestného práva, exekučného práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového práva  a v správe a vymáhaní pohľadávok.

V novembri 2003 úspešne zložil advokátske skúšky v Slovenskej advokátskej komore.

Peter začal svoju nezávislú právnu prax ako advokát od 6. septembra 2007, so sídlom: Čáčovská 305, 905 01 Senica, keď je ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou pod č. záznamu: 5751.

Počas svojej právnej praxe sa Peter ako advokát zameriava na rôzne oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností, občianskeho práva, správy a vymáhania pohľadávok (pre dcérsku spoločnosť zahraničnej banky, ktorá vymáhala pohľadávky postúpené od slovenskej banky, zaoberajúc sa pritom všetkými druhmi právnej agendy, vrátane konkurzu a reštrukturalizácie, dobrovoľných dražieb, exekučného konania atď.), vrátane právneho zastupovanie klientov na súdoch.

Peter je tiež skúsený trestný obhajca, zaoberajúci sa obhajobou klientov v trestných veciach na súdoch všetkých stupňov a pred ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní, pričom je od roku 2010 pravidelne a opakovane ustanovovaný ako ex-offo obhajca Okresným súdom Senica.

Počas svojej praxe sa zaoberal tiež správnym právom vrátane zastupovania klientov na súdoch v správnom súdnom konaní, rodinným právom (rozvody, výživné, starostlivosť o deti) a ústavným právom, úspešne zastupujúc klientov na Ústavnom súde SR v prípadoch porušenia ich ústavných práv (napr. práva na súdnu ochranu atď.)

Nezanedbateľná časť jeho praxe bola vykonávaná pre anglicky hovoriacu klientelu, pričom s ňou komunikuje v anglickom jazyku.

Vzdelanie:         Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, od 1992 dol 1997

Ďalšie vzdelanie: Akadémia vzdelávania v Bratislave od 1998 do 2001 – intenzívny kurz angličtiny - získanie certifikátu Certificate in Advanced English (CAE)

Členstvo v profesijných organizáciách:     Slovenská advokátska komora